Såg­spån fat­ta­de eld i fa­brik

Västra Nyland - - News -

16 per­so­ner ut­sat­tes för rök och två av dem för­des till sjuk­hus för kon­troll ef­ter en elds­vå­da i en fa­brik i Lojo i lör­dags. En band­såg ha­de fat­tat eld på grund av frik­tion. Per­so­na­len ha­de för­sök släc­ka el­den men va­rit tvung­na att läm­na bygg­na­den på grund av rök­bild­ning­en. He­la fa­brik­shal­len fyll­des med rök.

Brand­kå­ren kom till plat­sen vid tolv­ti­den på grund av ett au­to­ma­tiskt brand­larm, som be­kräf­ta­des av en an­ställd som ring­de brand­kå­ren. Ut­ö­ver band­så­gen brann ock­så en si­lo för såg­spån.

Fem­ton en­he­ter del­tog i släck­nings­ar­be­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.