Hus för­stör­des i elds­vå­da

Västra Nyland - - News -

Ett gam­malt trä­hus mitt emot kommun­går­den i In­gå cent­rum fick om­fat­tan­de ska­dor i en elds­vå­da på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen. Brand­kå­ren lar­ma­des till plat­sen vid halv tre, en­ligt an­mä­lan sågs lå­gor i öv­re vå­ning­en av hu­set. Un­der släck­ning­en blev brand­kå­ren tvung­en att av­lägs­na plåt­ta­ket för att hind­ra att el­den spred sig längs tak­kon­struk­tio­ner­na till and­ra än­dan av hu­set. Släck­nings­ar­be­tet fort­sat­te in på nat­ten.

Hu­set är byggt på 1890-ta­let. Inga per­so­ner ska­da­des, två kat­ter räd­da­des un­dan bran­den.

Po­li­sen un­der­sö­ker bran­dor­sa­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.