Fon­tän­hus

Västra Nyland - - News -

Fon­tän­husi­de­o­lo­gin fick sin bör­jan 1948 då en grupp pa­ti­en­ter blev ut­an vård­plats i och med att en men­talkli­nik stäng­des. De bör­ja­de träf­fas för att um­gås och la­ga mat.

Idag finns över 300 Fon­tän­hus, el­ler klubb­hus, i värl­den.

I Fin­land finns 26 klubb­hus, det förs­ta öpp­na­des 1995. Det en­da klubb­hu­set i Ny­land finns i Ka­ris, på Lok­förar­ga­tan.

Fon­tän­hu­sen er­bju­der psy­ko­so­ci­al re­ha­bi­li­te­ring för per­so­ner som le­ver med psy­kisk ohäl­sa.

Klubb­hu­sen har 36 rikt­lin­jer. Verk­sam­he­ten kol­las re­gel­bun­det och cer­ti­fie­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.