Då­lig in­om­hus­luft led­de till tand­vårdskö­er

Västra Nyland - - News - MIRA STRANDBERG

Pro­ble­men med in­om­hus­luft i Sjun­deås tand­kli­nik har lett till köer till ic­ke-bråds­kan­de kom­mu­nal tand­vård. Nu ska kö­er­na åt­gär­das på kväl­lar och lör­da­gar.

170 män­ni­skor i Sjundeå är i kö för en ic­ke-bråds­kan­de tand­lä­kar­gransk­ning. En­ligt an­sva­ri­ga tand­lä­ka­ren Ri­it­ta Ra­pi­la är det förs­ta gång­en som det är kö till tand­lä­kar­mot­tag­ning­en i Sjundeå. Or­sa­ken är pro­ble­men med in­om­hus­luft i tand­kli­ni­ken.

– Vi har va­rit splitt­ra­de här och där, vi har in­te kun­nat ar­be­ta ef­fek­tivt el­ler ta vi­ka­ri­er. Där­för har vi nu den här kön, sä­ger hon.

En­ligt vård­ga­ran­tin ska pa­ti­en­ter få ic­ke-bråds­kan­de vård in­om sex må­na­der. Nu har det gått sex må­na­der se­dan de förs­ta pa­ti­en­ter­na i kön har kon­tak­tat tand­vår­den, och där­för mås­te åt­gär­der vid­tas för att al­la ska få en vård­tid.

– Om kom­mun­sty­rel­sen god­kän­ner för­sla­get ska vi bör­ja ta emot kli­en­ter på lör­da­gar och ef­ter kloc­kan 16 på var­da­gar. Tan­ken är att kal­la pen­sio­nä­rer och and­ra som har möj­lig­het dag­tid, me­dan de som job­bar kun­de få en tid på kväl­lar el­ler lör­da­gar. Tan­ken är att vi bör­jar i no­vem­ber, sä­ger Ra­pi­la.

– En del har va­rit oro­li­ga att vi glömt bort dem då de har fått vän­ta så länge. Men vi har in­te glömt nå­gon, vi ska bör­ja job­bet nu. Vi kal­lar pa­ti­en­ter­na i ord­nings­följd.

Ef­tersom en för­kort­ning av vård­kö­er­na krä­ver ex­tra ar­be­te har kom­mu­nen för­hand­lat fram ett av­tal om ex­tra er­sätt­ning åt per­so­na­len. En­ligt de för­slag som be­hand­las i kom­mun­sty­rel­sen på mån­dag skul­le tand­lä­ka­re få 81 eu­ro i tim­men som er­sätt­ning för ex­tra ar­be­te, tandskö­ta­re 45 eu­ro, mun­hy­gi­e­nis­ter 54 eu­ro och in­stru­men­t­vår­da­re 40 eu­ro.

De pa­ti­en­ter som kal­las kom­mer högst san­no­likt att få be­sö­ka tand­vår­den i den nya bygg­nad som har be­ställts och byggts in­till den gam­la tand­kli­ni­ken. Bygg­na­den är så gott som an­vänd­nings­klar.

– Må­let var att vi skul­le flyt­ta den 11 ok­to­ber men det kan för­drö­jas. Det har va­rit li­te pro­blem med att få tand­lä­kar­sto­lar­na fäs­ta i gol­vet ut­an att rö­ren, som går un­der gol­vet, går sön­der, sä­ger Ra­pi­la.

I den nya tand­kli­ni­ken har per­so­na­len fem rum till för­fo­gan­de, vil­ket är ett mer än tidigare. Det in­ne­bär ock­så att ar­be­tet kan bli ef­fek­ti­va­re.

– Vi kom­mer att de­la upp ar­be­tet så att vis­sa in­grepp, så­dant som de kan gö­ra ut­an tand­lä­ka­re, sköts av tandskö­ta­re el­ler mun­hy­gi­e­nis­ter. Det har vi in­te tidigare kun­nat gö­ra för vi har sak­nat ett rum för det. Men nu för­sö­ker vi gö­ra ar­be­tet ef­fek­ti­va­re.

I Sjundeå ar­be­tar fy­ra tandskö­ta­re, tre tand­lä­ka­re, en mun­hy­gi­e­nist och en in­stru­men­t­vår­da­re. Två gång­er i må­na­den be­sö­ker två spe­ci­a­list­tand­lä­ka­re kli­ni­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.