Må­let nåd­des i Han­gö

Ine­mot 400 lö­pa­re kom till start på lör­da­gen då den elf­te upp­la­gan av Ös­ter­sjö ma­ra­ton av­gjor­des i Han­gö.

Västra Nyland - - News - THO­MAS SUNDSTRÖM tho­mas.sunds­trom@ksf­me­dia.fi

Det var väl­digt myc­ket he­jan­de på vägen.

Reijo Ron­ni­la

Det var som det bru­kar när det drar ihop sig till Ös­ter­sjö ma­ra­ton. Ock­så i år höll det upp.

– Så skall det va­ra och det är li­te märk­ligt att det all­tid är så. Men vi kla­gar in­te, sa­de ban­läg­ga­ren Jo­han Sten­man från Han­gö brand­manna­för­e­ning som till­sam­mans med HIK fri­id­rott stod för ar­range­mang­en.

Nu löp­tes lop­pet i syn­ner­li­gen fi­na för­hål­lan­den. Men visst fanns det en sak som li­tet på­ver­ka­de.

– Allt var hur bra som helst. Det var en fin rutt och for­men var bra, men se­dan kom den där vin­den. Den gjor­de det rik­tigt tungt, sa­de Mai­ja Saa­ri­nen som vann da­mer­nas halv­ma­ra­ton på 1.27.16.

– Vin­den var hård, det and­ra var­vet blev en kamp, sa­de Pek­ka Kulpak­ko från Es­bo­för­e­ning­en Ta­pi­ot som vann her­rar­nas ma­ra­ton ef­ter att ha sprung­it he­la lop­pet en­sam.

– Det blev så. Tan­ken var att springa i jämn fart och gö­ra mitt eget lopp, sa­de Kulpak­ko som med sin se­ger­tid 2.47.21 di­stan­se­ra­de det öv­ri­ga fäl­tet med el­va mi­nu­ter.

Ny se­ger

Först i mål av al­la var som van­ligt Roo­pe Hy­vä­ri­nen från TuUL i Åbo. Han vann nu kvarts­ma­ra­ton­lop­pet för fjär­de gång­en i följd – den här gång­en på ti­den 39.15.

– Men i år var det svå­ra­re än van­ligt. Jag har haft pro­blem med ska­dor och den här sä­song­en blev nog ett mel­lanår. Nu hop­pas jag på bätt­re tur näs­ta år, sa­de han.

På dam­si­dan gick se­gern till Kai­sa Oi­no­nen-Ku­u­sisto på ti­den 52.52. To­talt räk­na­de man in när­mas­te 400 lö­pa­re i årets upp­la­ga av lop­pet.

– Det för vi nog va­ra nöj­da med, sa­de Jo­han Sten­man.

Bra trä­ning

De fles­ta av del­ta­gar­na åter­fanns på halv­ma­ra­ton. Snab­bast där var Reijo Ron­ni­la från Isku i He­i­no­la. Han del­tog för fjär­de gång­en och vann på 1.17.37.

– Det är li­tet säm­re än vän­tat, men jag fick lö­pa he­la lop­pet en­sam och så gjor­de vin­den sitt till. Dä­re­mot kan man in­te kla­ga på stäm­ning­en, det var väl­digt myc­ket he­jan­de på vägen, sa­de Ron­ni­la.

För dam­seg­ra­ren på sam­ma di­stans, Mai­ja Saa­ri­nen, var det förs­ta lop­pet i Han­gö. Ös­ter­sjö ma­ra­ton var en för­be­re­del­se in­för Frank­furt ma­ra­ton om tre vec­kor, men uppladdningen var in­te den mest tra­di­tio­nel­la.

– Vi var ett gäng från Fin­nair som kom hit. Själv lan­da­de jag från Shang­hai i fre­dags så det var li­tet si och så med ladd­ning­en. Men ro­ligt var det, sa­de hon ef­teråt.

Eta­ble­rat

För ar­ran­gö­rer­na blev Ös­ter­sjö ma­ra­ton en fram­gång. Det mesta för­löp­te en­ligt tidigare mo­dell, men rut­ten ha­de li­tet änd­rats.

– Men jag tror in­te att det stör lö­par­na, det här var ju dess­utom en änd­ring med tan­ke på de­ras bäs­ta. Som hel­het är lop­pet myc­ket eta­ble­rat, sa­de Jo­han Sten­man.

– En an­nan styr­ka vi har här är stäm­ning­en, lö­par­na trivs här och kom­mer gär­na hit, sa­de Sten­man.

I ma­ra­ton­lop­pet tog sig sam­man­lagt 56 lö­pa­re i mål. I dam­klas­sen vann Ai­la Arell från Team Raju på ti­den 3.33.15.

FO­TO: THO­MAS SUNDSTRÖM

SEGRARE. Pek­ka Kulpak­ko vann her­rar­nas ma­ra­ton­lopp. Ti­i­na Lä­ik­kö-Ro­to – som var elf­te på da­mer­nas halv­ma­ra­ton – ver­ka­de dock va­ra den me­ra nöj­da av de två när de sam­ti­digt nåd­de mål­lin­jen.

SUNDSTRÖM FO­TO: THO­MAS

SEGRARE. Mai­ja Saa­ri­nen vann da­mer­nas halv­ma­ra­ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.