Bri­tas, 27–25 (15–12)

Västra Nyland - - News - THO­MAS SUNDSTRÖM tho­mas.sunds­trom@ksf­me­dia.fi

Fin­land: Alex­an­der von Nu­mers 8. Mi­ro Kol­jo­nen 6, Oscar Kihlstedt 4, Fredrik Forss 2, Benjamin He­lan­der 2, Ro­ni Syrjälä 2, Fredrik Karls­son 1, Christof­fer Thor 1, Ni­ki Tu­o­mi­nen 1.

Q– Jag vet in­te vad som hän­de, men vi var in­te alls med. För­stås kan vi va­ra slit­na och det kan fin­nas spe­la­re på ovana po­si­tio­ner och som in­te är va­na vid att spe­la med varand­ra, men det är ing­en ur­säkt. Mot ett lag som Färö­ar­na är det vi som från förs­ta bör­jan ska sä­ga var skå­pet ska stå, sa­de den fin­länds­ka stor­stjär­nan Ni­co Rönn­berg.

– Det som vi åt­minsto­ne får ta med oss från den här mat­chen är hur vi in­te skall bör­ja, höll yt­tern Benjamin He­lan­der med om.

Fin­land res­te sig

mat­chen. Färö­ar­na kom ald­rig åt att ho­ta på all­var, ut­an Fin­land för­sva­ra­de sin led­ning och vann med 29–24.

– Den förs­ta kvar­ten var som den var, men de öv­ri­ga 45 mi­nu­ter­na kan vi ta med oss här­i­från, sa­de Ni­co Rönn­berg.

Rönn­berg bra

Ni­co Rönn­berg var pla­nens bäs­ta spe­la­re och stod för nio mål. Sam­ti­digt bör­jar Rönn­berg kän­na av det tuf­fa match­tem­pot – in­te minst mat­cher­na med Cocks i Cham­pi­ons Le­a­gue sät­ter si­na spår.

– Nog finns vil­jan all­tid där när man kom­mer till match. Men sam­ti­digt kän­ner jag att jag är sli­ten, sa­de Rönn­berg.

– Man ser på Ni­co, och på Ro­ni Syrjälä ock­så, att de är tröt­ta. Det går myc­ket på ren vil­ja, sa­de Kaj Kek­ki.

He­lan­der in­tres­sant

I det fin­länds­ka la­get ut­märk­te sig ock­så mål­vak­ter­na, me­dan Li­nus Sjö­man stod för si­na tre förs­ta mål i lands­la­get.

Och för­stås finns in­tres­san­ta Benjamin He­lan­der. Nu blev det fem mål och bland an­nat bjöd han på en verk- lig de­li­ka­tess i slut­se­kun­der­na med en skott­lobb ur li­ten vin­kel i bort­re krys­set.

– Men som hel­het var det nog ing­en stör­re match, sa­de He­lan­der som haft en bra höst med sitt svens­ka klubb­lag Alingsås.

– Det har till och med kanske gått li­te bätt­re än vän­tat.

En se­ger till

Färö­ar­na in­led­de piggt. I slu­tet höll Pe­ter Krogh la­get med i mat­chen med sitt skyt­te.

La­gen möt­tes på nytt på sön­da­gen, då i Bri­tas. Det blev en fin­ländsk se­ger igen, nu med 27–25 (15–12).

Den här gång­en stod Ni­co Rönn­berg över. I stäl­let steg SIF-spe­la­ren Alex­an­der von Nu­mers fram och stod för åt­ta mål.

För hand­bolls­lands­la­get fort­sät­ter mat­cher­na med ett dub­bel­mö­te mot Ja­pan i Ka­ris och Sjundeå om två vec­kor. Ef­ter det kör se­dan EMkva­let i gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.