EIF på fjär­de plats ef­ter oavg jort

Eke­näs IF vin­ner in­te för till­fäl­let. På lör­da­gen blev det ett nytt po­äng­tapp, den här gång­en på bor­ta­plan mot AC Ka­jaa­ni.

Västra Nyland - - News - JESPER SUNDSTRÖM jesper.sunds­trom@ksf­me­dia.fi

EIF ha­de som be­kant in­te vun­nit på fy­ra för­sök och la­get var ute ef­ter att änd­ra på det i Ka­ja­na på lör­dags­kväl­len. För mot­stån­det stod AC Ka­jaa­ni som in­te hel­ler ha­de vun­nit på de fy­ra se­nas­te mat­cher­na.

Sam­ti­digt bör det kanske lyf­tas fram att Ka­jaa­ni ha­de in­kas­se­rat fy­ra ra­ka för­lus­ter me­dan EIF kla­ra­de av att bry­ta sin för­lust­svit för­ra hel­gen – då blev det 0–0 mot Ja­ro. På grund av den se­nas­te ti­dens re­sul­tat var EIF tvung­et att vin­na lör­da­gens match för att än­nu kun­na bland sig i stri­den om – åt­minsto­ne – and­ra plat­sen i ta­bel­len.

Ka­jaa­ni in­led­de mat­chen dar­rigt och bjöd EIF på ett par lä­gen. Ef­ter en kvart tog EIF led­ning­en ge­nom Han­son Bo­a­kai, men må­let var av det ovan­li­ga­re sla­get. Bo­a­kai fick in­te en sär­skilt bra träff men han fick bol­len mot mål, träf­fa­de stol­pen och som gott slut rul­la­de bol­len över mål­lin­jen ef­ter att ha träf­fat ryg­gen på mot­stån­dar­nas mål­vakt.

– Vi ska­pa­de mål­chan­ser i förs­ta halv­le­ken och ha­de en bra käns­la i la­get. Sam­ti­digt är det klart att vi är med­vet­na om att vi in­te har vun­nit på länge och för­stås på­ver­kar det oss. Si­tu­a­tio­nen är in­te en­kel och vi har ock­så haft en del press på oss, sä­ger EIF-trä­na­ren Gabri­el Gar­cia Xatart.

Någ­ra mi­nu­ter se­na­re ha­de Ke­vin Kau­ber ett yp­per­ligt lä­ge att gö­ra 2–0 men han fick in­te bol­len i mål. Ef­ter un­ge­fär 20 mi­nu­ter ha­de Ka­jaa­ni matchens så långt bäs­ta sekvens och la­get ra­da­de upp fle­ra chan­ser. Jo­nat­han Jäntti i EIF–må­let höll än­då nol­lan med hjälp av sitt för­svar.

Det gick ing­en stör­re nöd på EIF i förs­ta halv­le­ken så där­för kän­des Ka­jaa­nis kvit­te­ring tung. Det blev in­te bätt­re av det hand­la­de om ett själv­mål av Vil­le Se­vón. Han nic­ka­de bol­len mot det eg­na må­let men rå­ka­de över­ras­ka Jäntti.

Det gjor­des in­te fle­ra mål i förs­ta halv­le­ken.

Ing­en EIF-se­ger

Ef­ter pa­u­sen bjöds det på myc­ket kamp med en del mål­chan­ser. Vid ett par till­fäl­len tving­a­des Jäntti till rädd­ning­ar för att hål­la må­let tomt, men han stop­pa­de al­la för­sök.

– Vi lyc­ka­des in­te rik­tigt spe­la som vi vil­le ef­ter pa­us och vi var in­te nöj­da med and­ra halv­le­ken. För till­fäl­let be­fin­ner vi oss i ett lä­ge där vi in­te spe­lar li­ka bra som tidigare un­der sä­song­en. Vi mås­te hit­ta till­ba­ka till vårt spel, sä­ger Xatart.

Mat­chen slu­ta­de oav­gjort och EIF har nu spe­lat fem ra­ka mat­cher ut­an att vin­na. Bå­de HIFK och KPV vann si­na mat­cher på lör­da­gen, vil­ket be­ty­der

Vi mås­te hit­ta till­ba­ka till vårt spel.

Gabri­el Gar­cia Xatart trä­na­re

att EIF:s dröm­mar om avan­ce­mang är kros­sa­de.

EIF:s sä­song fort­sät­ter om två vec­kor med en hem­ma­match mot AC Ou­lu. En vec­ka se­na­re av­slu­tas se­ri­en med en bor­t­a­match mot Klu­bi 04. EIF är i fort­sätt­ning­en ta­bell­fy­ra med li­ka många po­äng (41) som AC Ou­lu på tred­je plats. Se­ri­e­le­dan­de KPV har 49 po­äng och HIFK har 48.

– Pa­u­sen kom­mer läg­ligt för oss. Det bäs­ta sät­tet för oss att kom­ma i gång igen är att vin­na föl­jan­de match, sä­ger Gabri­el Gar­cia Xatart.

FO­TO: THO­MAS SUNDSTRÖM

DET RÄCK­TE IN­TE. Han­son Bo­a­kai gjor­de ett mål för EIF men det räck­te in­te till se­ger. Det blev 1–1 mot AC Ka­jaa­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.