AND­RAS RÖS­TER

Västra Nyland - - Ledare -

Man får kri­ti­se­ra pre­si­den­ten liksom al­la and­ra.

Il­ta­leh­ti Kre­e­ta Kar­va­la ef­ter att pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö på Åbo bok­mäs­sa ut­tryckt sitt miss­nö­je över de oauk­to­ri­se­ra­de bi­o­gra­fi­er som har ut­kom­mit om ho­nom.

Sli­ma­ni har för­mod­li­gen rätt. Det tra­gis­ka är att det har be­hövt en om­ska­kan­de me­to­o­rö­rel­se och en por­tion räds­la för att vi män ska lä­ra oss hål­las på mat­tan.

Ös­ter­bot­tens Tid­ning Henrik Oth­man om den frans­ka för­fat­ta­ren Lei­la Sli­ma­ni som sä­ger att män­nen tving­ats änd­ra sitt be­te­en­de gente­mot kvin­nor tack va­re me­too.

Ålands fram­tid kan gå mot ett hi­sto­riskt svagt val­re­sul­tat näs­ta år, vil­ket in­te minst in­ne­bär en chans för Centern att åter­i­gen blir störs­ta par­ti i lag­ting­et.

Åland

om den po­li­tis­ka si­tu­a­tio­nen på Åland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.