Zon­tor­na ord­nar flick­se­mi­na­ri­um

Västra Nyland - - Ledare -

Ra­se­borg-Raa­se­po­ri Zon­ta club vill upp­märk­sam­ma den In­ter­na­tio­nel­la Flick­da­gen den 11 ok­to­ber och ord­nar ett kvälls­se­mi­na­ri­um i Eke­näs gym­na­si­um. Te­mat för eve­ne­mang­et är väl­må­en­de och rik­tar sig till ele­ver i ni­on­de klas­sen och and­ra sta­di­ets stu­de­ran­de i Eke­näst­rak­ten.

Zon­ta In­ter­na­tio­nal grun­da­des år 1919 och är en glo­bal, po­li­tiskt och re­li­giöst obun­den kvin­no­or­ga­ni­sa­tion. I Fin­land finns cir­ka 1 600 med­lem­mar.

Eke­näs gym­na­si­um, Ro­sen­vä­gen 12, tors­da­gen den 11 ok­to­ber kloc­kan 18.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.