Tage Gustafs­son bäst på krydd­fisk

Västra Nyland - - Ledare -

En ju­ry ko­ra­de de bäs­ta ström­mings­an­lägg­ning­ar­na på strömmingsmarknaden i Helsing­fors, som in­led­des på sön­da­gen.

Täv­ling­en om bäs­ta krydd­fisk vanns av Tage Gustafs­son från Han­gö.Tvåa var Mal­le­muc­ken (Sjögren/Tam­mi­nen) från Kot­ka och trea Leif Berg­man från Ge­ta på Åland.

I klas­sen Ström­mingsö­ver­rask­ning seg­ra­de To­ni Ran­ta­maa från Sast­mo­la med en ström­mings­an­lägg­ning kryd­dad med se­nap, grädd­fil, ci­tron och dill. Pir­jo och Rei­ma Sa­lo­nen från Töv­sa­la kom tvåa med sin dill­ström­ming. Trea var Jör­res fisk från Pel­linge med ström­ming kryd­dad med chi­li, grädd­fil, ci­tron­pep­par och rosépep­par.

Tage och Eva Gustafs­son har un­der åren kam­mat hem åt­skil­li­ga pri­ser för sin krydd­fisk och för si­na ström­mingsin­lägg­ning­ar. Gustafs­son av­slö­jar hem­lig­he­ten bakom pris­reg­net: Då vass­bu­ken är nyfång­ad sal­tar han den i en tun­na där den får stå i ett par da­gar var­på han lyf­ter upp fis­kar­na och läg­ger dem i en ny lag med soc­ker, salt och kryd­dor. A och o är ba­lan­sen mel­lan söt­ma och säl­ta.

FO­TO: MA­RIA GESTRIN-HAGNER

VIN­NA­RE. Tage Gustafs­son från Han­gö vann täv­ling­en om bäs­ta krydd­fisk. Här säl­jer han ström­ming till Ul­ri­ka Fors­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.