FIL­MER TORS­DAG

Västra Nyland - - Redaktionen väljer - KRIS­TER UGGELDAHL

Ur­ma­ka­ren i Saint-Pa­ul

(L’hor­lo­ger de Saint-Pa­ul, Frank­ri­ke 1974) Bertrand Ta­ver­ni­ers ge­nom­brotts­film, ef­ter en ro­man av Ge­or­ges Si­me­non. Li­ka var­dag­ligt som verk­ligt, Philip­pe No­i­ret är den i Lyon bo­sat­ta man­nen som får ve­ta att hans son va­rit in­blan­dad i ett mord. Yle Te­e­ma 21.00–22.40

Barb Wi­re

(USA 1996) Än­nu en dysto­piskt präg­lad se­ri­e­fil­ma­ti­se­ring, den­na gång med av­stamp i år 2017! Pa­me­la An­der­son är fil­mens lä­der­svi­da­de hjäl­tin­na och det är in­te för att hon skul­le va­ra en ak­tris att räk­na med. Ane­miskt. Ku­to­nen 21.00–23.05

To­wer Heist

(USA 2011) I Brett Rat­ners ”Den per­fek­ta stö­ten”-skrö­na gör ho­tell­por­ti­e­ren Ben Stil­ler och hans ar­bets­kam­ra­ter upp med en skru­pel­fri fi­nans­man. Es­ka­pis­tiskt men lu­rigt och bra sym­pa­tiskt, en dra­mat­hril­ler som skyr vål­det. TV5 21.00–23.10

Mi­a­mi Vice

(USA 2006) Mi­chael Mann, pro­du­cen­ten bakom den stil­bildan­de tv-se­ri­en, har sig­ne­rat ock­så film­ver­sio­nen. Skitsnyggt, hård­kokt och mus­ku­löst – ra­dar­pa­ret Co­lin Far­rell & Ja­mie Foxx be­hö­ver in­te hel­ler skäm­mas för sig. Frii 21.00–23.40

FO­TO: STUDIOCANAL S.A.S.

FAR OCH SON. Ur­ma­ka­ren i Saint-Pa­ul med Philip­pe No­i­ret i Yle Te­e­ma tors­dag kl. 21.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.