tec­ken på ned­satt FPSHƽʯHI M ZIRIVRE

Västra Nyland - - Annons -

1. Syn­li­ga ve­ner

Un­ge­fär hälf­ten av män­ni­skor­na har syn­li­ga åder­bråck i be­nen som be­ror på pro­blem med ve­ner­na. And­ra or­sa­ker kan va­ra ge­ne­tisk pre­dis­po­ne­ring, gra­vi­di­tet, stil­la­sit­tan­de ar­be­te el­ler över­vikt.

2.Tunga ben

Be­nen känns tunga till ex­em­pel när man går upp­för trap­por el­ler ef­ter en lång promenad.

3. Tröt­ta ben

Be­nen blir lätt tröt­ta ef­ter en lång promenad el­ler stå­en­de ar­be­te. Blod­kär­lens och ve­ner­nas funk­tion har be­ty­del­se för en ak­tiv livs­stil.

4. Svull­na ben

Svull­na ben kan va­ra ett tec­ken på en för­sva­gad blod­cir­ku­la­tion i be­nens ve­ner. Svull­nad kan till­ta med ål­dern och ock­så trött­het, stå­en­de ar­be­te, vär­me el­ler över­vikt kan öka den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.