Ken­neth Karls­son vill se upp­sving för vin­ter­bad

Eke­näs vin­ter­ba­da­re står i start­gro­par­na för en ny sä­song. Det gör för­e­ning­en med för­bätt­ra­de fa­ci­li­te­ter vid si­m­in­rätt­ning­en och med vi­sio­ner om en ut­veck­lad verk­sam­het.

Västra Nyland - - Ledare - TEXT THOMAS SUND­STRÖM thomas.sunds­trom@ksf­me­dia.fi FO­TO LINA ENLUND lina.enlund@ksf­me­dia.fi

– Vi är nog väl­digt nöj­da, sta­den har verk­li­gen ställt upp för oss. Vi har det rik­tigt fint här, sä­ger Ken­neth Karls­son som i vå­ras val­des till ord­fö­ran­de för för­e­ning­en när han står på bryg­gan vid Kni­pans si­m­in­rätt­ning.

Om­kläd­nings­rum­men har nu setts över och ba­stur­na har för­sto­rats. Dess­utom har man fått nya för­bätt­ra­de ug­nar.

– Det var väl­kom­met för ug­nar­na är be­tyd­ligt ef­fek­ti­va­re nu. Man be­hö­ver in­te vän­ta på vär­men på sam­ma sätt som ti­di­ga­re. Det som vi ock­så ar­be­tar för är att vi skul­le kun­na ha ba­stun i gång en dag till i vec­kan, sä­ger Karls­son.

– Över­lag är all­ting bra, men det som vi än­nu hop­pas på är att få takrän­nor. Nu kom­mer vat­ten och snö ner från ta­ket rakt på bryg­gan och på vå­ra mat­tor som vi har till ste­gar­na ner i vatt­net. Det är in­te så lyc­kat, sä­ger Ken­neth Karls­son.

Själv är Ken­neth Karls­son en verk­lig ve­te­ran vad vin­ter­ba­dan­de och vak­sim­ning be­träf­far. De förs­ta sim­ta­gen tog han re­dan på 1980-ta­let.

– Jag bod­de då i Tam­mer­fors och sat­sa­de på tri­athlon. I det sam­man­hang­et vil­le jag in­te läm­na en en­da sten ovänd och prö­va­de där­för på vin­ter­bad. Och jag märk­te di­rekt att det var nå­got för mig och att jag ha­de stor nyt­ta av det.

Eldsjäl

Det är hel­ler in­te en över­rask­ning att Karls­son – som är pen­sio­ne­rad gym­nas­tik­lä­ra­re och id­rotts­män­ni­ska in i mär­gen – ock­så bör­ja­de täv­la i vak­sim­ning. Där sim­ma­de man i 25 me­ters va­kar och Karls­son tog i mit­ten av 80-ta­let hem två fin­länds­ka mäs­ter­skap.

– På den ti­den dök man med hu­vu­det först i vatt­net, man viss­te in­te då att det kun­de va­ra en häl­so­risk. Det änd­ra­des se­dan till att man star­ta­de från vatt­net och att hu­vu­det skul­le va­ra över ytan he­la ti­den. Då var det bröst­sim som gäll­de och det var in­te rik­tigt för mig, sä­ger Karls­son.

In­for­ma­tion

Till Eke­näs kom vin­ter­ba­dan­det i bör­jan av 1980-ta­let. För­e­ning­en Eke­näs vin­ter­ba­da­re grun­da­des år 2004. I dag upp­skat­tar Karls­son att man har cir­ka 150 med­lem­mar.

– Men al­la är in­te ak­ti­va sim­ma­re, det finns många som ba­ra bli­vit kvar i rul­lor­na. Sam­ti­digt hop­pas vi på att kun­na ut­ö­ka med­lem­san­ta­let i fram­ti­den och vi har en bra sty­rel­se som nu job­bar med den bi­ten.

Ett förs­ta steg tas fre­da­gen den 19 ok­to­ber. Då ar­ran­ge­rar man ett in­for­ma­tions­mö­te i grann­hu­set, det vill sä­ga Na­tu­rum.

– Där be­rät­tar vi om vin­ter­bad och spe­ci­ellt om de po­si­ti­va häl­so­a­spek­ter­na. I sig är vin­ter­bad nå­got för al­la, men det är klart att om man till ex­em­pel har hjärt­pro­blem kan det va­ra bäst att va­ra li­tet för­sik­tig. Jag skul­le hel­ler in­te re­kom­men­de­ra det för rik­tigt små barn.

Nyt­ti­ga råd

Men en­ligt Karls­son är för­de­lar­na med vin­ter­bad up­pen­ba­ra. I prin­cip mår al­la bra av det.

– Fram­för allt för så­da­na som kanske in­te rör sig så myc­ket i öv­rigt är vin­ter­bad myc­ket lämp­ligt. Är man ny i sam­man­hang­en är det skäl att ta det för­sik­tigt i bör­jan och se­dan skall man in­te ha hu­vu­det un­der vat­ten. An­nars är det väl­digt in­di­vi­du­ellt – det finns de som är i vatt­net i tio se­kun­der och så de som sim­mar om­kring.

Vin­ter­bad är ju i all­ra högs­ta grad nå­got för den bre­da mas­san. Men se­dan finns det ock­så en spe­ci­al­grupp som Karls­son – kanske in­te helt ovän­tat – vär­nar om.

– Jag tän­ker på ska­da­de id­rot­ta­re och de­ras re­ha­bi­li­te­ring, att be­hand­la dem med hjälp av vin­ter­bad kan ge väl­digt myc­ket och kan ock­så eko­no­miskt va­ra be­tyd­ligt me­ra för­del­ak­tigt. I sig är det hel­ler ing­et nytt, kal­la bas­säng­er har ju an­vänts länge. Det här hör kanske in­te till vår för­e­nings kärn­upp­gif­ter, men jag stäl­ler gär­na upp och hjäl­per till om det finns ett in­tres­se, sä­ger Karls­son.

Mår bra

Över­lag mår vin­ter­ba­dan­det i Eke­näs bra. Karls­son upp­skat­tar att man har ett 50-tal sim­ma­re per dag och de ytt­re för­ut­sätt­ning­ar­na är allt­så i topp­skick.

– Och det finns ga­ran­te­rat ut­rym­me för nya, det är ju in­te i vatt­net det är träng­sel ut­an sna­ra­re i om­kläd­nings­rum­men och ba­stur­na det kan va­ra li­tet trångt. Men, ock­så där har vi det som sagt be­tyd­ligt bätt­re ställt än ti­di­ga­re, sä­ger Ken­neth Karls­son.

– Det som jag hop­pas på är ett stör­re sam­ar­be­te med de öv­ri­ga vin­ter­ba­dar­na i re­gi­o­nen och se­den hop­pas jag ock­så att vi skall va­ra på plats vid oli­ka täv­ling­ar och dy­likt. Fram­för allt vill vi öka in­tres­set och ge in­for­ma­tion om vin­ter­bad.

Hur kallt ska det va­ra i vatt­net för att det ky­li­ga höst­dop­pet skall bli ett vin­ter­bad?

– Ja, säg det. Jag har egent­li­gen ald­rig hört om en ex­akt gräns, men det är klart att om vat­ten­tem­pe­ra­tu­ren går un­der tio gra­der är det nog frå­ga om vin­ter­bad. Per­son­li­gen tyc­ker jag att 6–7 gra­der är gans­ka lämp­ligt, men det kan bli kal­la­re än så. Och ef­tersom det finns pum­par i vatt­net som rör om det fry­ser det ald­rig, ut­an i prin­cip går det all­tid att sim­ma, sä­ger Ken­neth Karls­son.

FO­TO: LINA ENLUND

INBJUDANDE. Det ser ab­so­lut in­te av­skräc­kan­de ut, vatt­net vid Kni­pas si­m­in­rätt­ning. Eke­näs vin­ter­ba­da­re med ord­fö­ran­de Ken­neth Karls­son i spet­sen kan in­te kla­ga på de ytt­re för­ut­sätt­ning­ar­na.

UPPIFFAT. Om­kläd­nings­rum­men vid Sim­mis har frä­schats upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.