Vil­la Orm­näs säljs ock­så på nä­tauk­tion

Västra Nyland - - Ledare - JOHANNA LEMSTRÖM

Det är in­te ba­ra den ti­di­ga­re sjuk­hus­fas­tig­he­ten Knip­näs som säljs via auk­tions­saj­ten Hu­u­tokau­pat. com. Bland an­nat har Ra­se­borgs stad Vil­la Orm­näs till sa­lu på sam­ma stäl­le.

Då den fö­re det­ta sjuk­hus­fas­tig­he­ten Knip­näs lagts ut till för­sälj­ning på Hu­u­tokau­pat.com gör fas­tig­he­ten säll­skap med sta­den Ra­se­borgs ob­jekt Vil­la Orm­näs i Eke­näs. Åt­minsto­ne för någ­ra da­gar – för auk­tions­ti­den för Orm­näs går ut på mån­dag kloc­kan 14.

I går ef­ter­mid­dags var högs­ta an­bu­det för vil­lan 105 000 eu­ro. Vil­lan har ti­di­ga­re fun­ge­rat som bo­stad, hant­verks­sko­la och kon­tor. Den 900 kvadrat­me­ter sto­ra bygg­na­den har de se­nas­te åren an­vänts som kon­torslo­kal. In­ven­ta­ri­er in­går in­te i för­sälj­ning­en. Den är byggd cir­ka år 1885 och har trä­fa­sad och plåt­tak.

Vil­la Orm­näs och Knip­näs har yt­ter­li­ga­re säll­skap på auk­tions­saj­ten av ett ob­jekt i Han­gö, näm­li­gen mo­tell- och re­stau­rang­bygg­na­den vid Sil­ver­sand. Det är bo­la­get Mo­tel & Ho­tel Sil­ver­sand in­klu­si­ve bygg­na­der som säljs av ägar­na själ­va. Bo­la­get är skuld­fritt sägs det i ob­jekt­be­skriv­ning­en.

Bo­la­get äger en cir­ka 740 kvadrat­me­ter stor mo­tell- och re­stau­rang­fas­tig­het som är byggd 1968 och re­no­ve­rad och till­byggd i slu­tet av 1990-ta­let. Högs­ta bu­det hit­tills är 4 500 eu­ro, bud­ti­den går ut den 9 no­vem­ber.

I af­fä­ren in­går in­te Sil­ver­sands cam­ping – den drivs av ett hel an­nat bo­lag, Cor­nia.

Yt­ter­li­ga­re finns bar- och grill­ki­osk­bygg­na­den Bug’s Cen­ter vid Bag­gö­vä­gen i Eke­näs till sa­lu på Hu­u­tokau­pat. com. Som säl­ja­re står Ut­sök­nings­ver­ket i Väst­ra Ny­land. Or­sa­ken till tvångs­auk­tio­nen är att egen­do­men är ut­mätt. Bud­ti­den tar slut den 26 ok­to­ber. Hit­tills har ki­os­ken loc­kat en bud­gi­va­re med ett bud på 3 605 eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.