Man­ner skär i eko­no­mi­job­ben

Västra Nyland - - Ledare -

Man­ne­rin Ko­ne­pa­ja har ny­li­gen ge­nom­gått tre sam­ar­bets­för­hand­ling­ar. Un­der den se­nas­te som tog slut vec­ka 40 läggs två av job­ben in­om eko­no­mi­för­valt­ning­en ut på ent­re­pre­nad.

– Vi har haft fle­ra sam­ar­bets­för­hand­ling­ar som en del av or­ga­ni­sa­tions­för­änd­ring­en vi hål­ler på med. Vi fo­ku­se­rar på kärn­verk­sam­he­ten och som en följd har någ­ra jobb för­svun­nit, sä­ger Mik­ko Liet­zen, bo­la­gets vd.

I slu­tet av 2017 ha­de Man­ne­rin Ko­ne­pa­ja en om­sätt­ning på 7,1 mil­jo­ner eu­ro. Re­sul­ta­tet för verk­sam­he­ten sam­ma år var –221 000 eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.