Det är in­te sam­ma som att va­ra i klas­sen för­stås men bätt­re än ingen­ting alls. Och bätt­re än att ba­ra få en mas­sa si­dor att lä­sa om man är tvung­en att va­ra bor­ta länge.

Västra Nyland - - Ledare - Ida Lind­holm TEXT MIRA STRANDBERG mira.strandberg@ksf­me­dia.fi FO­TO LINA ENLUND lina.enlund@ksf­me­dia.fi

Pro­ble­men med in­om­hus­luft i Wi­nell­s­ka sko­lan i Kyrkslätt har fått sko­lan att se sig om ef­ter al­ter­na­tiv di­stans­un­der­vis­ning. Ett så­dant al­ter­na­tiv har tes­tats i sko­lan den här vec­kan. Det hand­lar om en cir­ka tret­tio cen­ti­me­ter hög ro­bot som fun­ge­rar som re­pre­sen­tant, allt­så ava­tar, för en elev som in­te kan när­va­ra i klas­sen. Ge­nom en ka­me­ra och mik­ro­fon i ava­ta­ren kan ele­ven på di­stans, med hjälp av en pek­plat­ta, föl­ja med och del­ta i un­der­vis­ning­en.

– Ele­ven kan sty­ra ro­bo­tens hu­vud via plat­tan så han el­ler hon kan föl­ja med vad som hän­der i klas­sen. Ele­ven kan ock­så pra­ta via ro­bo­ten. Och då ele­ven vill räc­ka upp han­den blir ro­bo­tens hu­vud blå, så lä­ra­ren vet att ele­ven vill sä­ga nå­got, be­rät­tar Christi­an Lu­pan­der, som är it­an­sva­rig i Wi­nell­s­ka sko­lan.

Bätt­re än di­stansmö­te

En­ligt Lu­pan­der har ava­ta­ren många för­de­lar jäm­fört med till ex­em­pel Skype­mö­ten.

– Skype­mö­ten fun­kar in­te rik­tigt med barn, och det kan va­ra svårt att hö­ra vad al­la sä­ger. För att di­stans­un­der­vis­ning ska fun­ge­ra med barn krävs det där lil­la ex­tra, sä­ger han.

Han jäm­för med de di­stans­un­der­vis­nings­ar­range­mang som sko­lan har för hem­språks­un­der­vis­ning i skolt­sa­mis­ka. Två ele­ver del­tar på di­stans i un­der­vis­ning­en i skolt­sa­mis­ka i en sko­la i Ro­vani­e­mi, som an­vän­der en fjär­r­un­der­vis­nings­mil­jö av ett av de sto­ra bo­la­gen.

– Det fun­ge­rar bra, det är till ex­em­pel lät­ta­re för dem att pre­sen­te­ra ma­te­ri­al via den.

Dess­utom har ava­ta­ren en funk­tion som inga and­ra tek­nis­ka pry­lar har: den blir en slags ställ­fö­re­trä­da­re för ele­ven som in­te kan när­va­ra. I and­ra sko­lor där den har an­vänts har ele­ver­na en­ligt upp­gift bör­jat ta med sig ro­bo­ten ut på rast, för att kom­pi­sen ska kun­na hänga med i sväng­ar­na där ock­så.

För­sik­tig skep­sis

Ri­chard Fe­i­nik har en dot­ter i sju­an som re­a­ge­rar kraf­tigt på den då­li­ga in­om­hus­luf­ten i bygg­na­den. Han var ti­di­ga­re myc­ket skep­tisk till tan­ken med en ro­bot men har se­dan dess li­te bör­jat tän­ka om.

– Det kan hän­da att det fun­ge­rar myc­ket bra, jag vet än­nu in­te. Just nu är tan­ken än­då att en del av un­der­vis­ning­en i vår dot­ters klass skul­le flyt­tas till pa­vil­jong­er­na, sä­ger han.

Ock­så To­ny Björk (SFP), ord­fö­ran­de för svens­ka för­sko­le­verk­sam­hets- och ut­bild­nings­sek­tio­nen, är för­sik­tigt i si­na ut­ta­lan­den om ava­ta­ren.

– Jag har in­te sett den i funk­tion, så jag kan in­te sä­ga hur den fun­ge­rar. Men det ver­kar som ett in­no­va­tivt sätt som kan kom­plet­te­ra un­der­vis­ning­en. Det är än­då ing­en lös­ning på si­tu­a­tio­nen, sä­ger han.

– Det bäs­ta är na­tur­ligt­vis om ele­ver­na kan va­ra med i klas­sen, för sko­lan är ock­så so­ci­al sam­ver­kan.

Mo­du­ler­na al­ter­na­tiv A

Det är ock­så för­sko­le­verk­sam­het­s­och ut­bild­nings­sek­tio­nens pri­mä­ra lös­nings­för­slag: att ele­ver i så stor ut­sträck­ning som möj­ligt pla­ce­ras i så­da­na klas­ser där al­la ele­ver kan vis­tas he­la da­gen.

Ock­så sko­lan strä­var nu i förs­ta hand ef­ter att ord­na un­der­vis­ning för ele­ver som har pro­blem med in­om­hus­luf­ten i mo­dul­bygg­na­der­na så att he­la klas­sen är i skol­mo­du­len. För de ele­ver som in­te alls kan vis­tas i A-bygg­na­den, där de hög­re klas­ser­na har si­na lek­tio­ner, kan ava­ta­ren va­ra ett al­ter­na­tiv.

Men en­ligt rek­tor Kristi­na Ko­li kun­de ava­ta­ren lö­sa ock­så and­ra ut­ma­ning­ar än pro­ble­men med in­om­hus­luft.

– Den kun­de ock­så hjäl­pa oss i si­tu­a­tio­ner då ele­ver av nå­gon or­sak är läng­re från­va­ran­de, till ex­em­pel om de är lång­tids­sju­ka el­ler har va­rit med om nå­gon olyc­ka. Var­je år har vi två-tre så­da­na fall, sä­ger hon.

Den förs­ta test­grup­pen i Wi­nell­s­ka sko­lan var en grupp sjun­de­klas­sa­re som ha­de bi­o­lo­gi. Här märk­tes en av ava­tar­un­der­vis­ning­ens be­gräns­ning­ar ge­nast: Klas­sen ha­de la­bo­ra­tion på pro­gram­met, och ava­ta­ren kan in­te se i mik­ro­skåp. Bil­den frös ock­så någ­ra gång­er un­der testet men lju­det fun­ge­ra­de he­la ti­den.

Ele­ver­na själ­va ver­ka­de tyc­ka att ava­ta­ren är en kul grej.

– Det är in­te sam­ma som att va­ra i klas­sen för­stås men bätt­re än ingen­ting alls. Och bätt­re än att ba­ra få en mas­sa si­dor att lä­sa om man är tvung­en att va­ra bor­ta länge, sä­ger

Ida Lind­holm.

– Det är en bra upp­fin­ning. Man be­hö­ver in­te skip­pa sko­lan och vet vad som hän­der där, sä­ger Le­o­pold Lei­las.

Att ad­mi­ni­stre­ra ava­ta­ren via pek­plat­tan blir näs­tan li­te som ett spel. Ge­nom att tryc­ka på emo­ji­er på plat­tan kan ele­ven väl­ja om ava­ta­ren ska se glad, led­sen el­ler fun­der­sam ut, och ge­nom att tryc­ka på en hand kan ele­ven vi­sa att han el­ler hon vill sä­ga nå­got.

Ru­fus Stran­dell tror att lös­ning­en kun­de fun­ge­ra ock­så för ele­ver som li­der av då­lig in­om­hus­luft.

– Jo, det kun­de fun­ge­ra. De har ju al­la si­na ma­te­ri­al och kan föl­ja med. Fast i prak­tis­ka äm­nen går det ju in­te, sä­ger han.

– Men då kanske man får upp­gif­ter hem. Till ex­em­pel att la­ga en ome­lett hem­ma i stäl­let för i sko­lan, sä­ger Lind­holm.

Mås­te hit­ta al­ter­na­tiv

Sko­lan kom­mer att fort­sät­ta tes­ta ava­ta­ren ef­ter höst­lo­vet. Al­la tes­ter sker i sam­ma klass, den klass där de ele­ver som har pro­blem med sym­tom av in­om­hus­luf­ten går.

– Tan­ken är att al­la i klas­sen ska få an­vän­da ro­bo­ten och bli va­na vid den, så att fo­kus in­te är på ro­bo­ten ut­an på un­der­vis­ning­en. Sen får vi se hur ele­ver­na upp­le­ver den, om de kän­ner sig del­ak­ti­ga i un­der­vis­ning­en el­ler in­te, sä­ger Kristi­na Ko­li.

Ock­så lä­rar­na ska få sä­ga sitt om ro­bo­ten. Ko­li ser det som san­no­likt att sko­lan skaf­far någ­ra ro­bo­tar – om allt fun­ge­rar tek­niskt.

– Vi mås­te helt en­kelt sö­ka lös­ning­ar som fun­ge­rar tills vi får vårt nya hus. Det här kan va­ra en av dem.

En ro­bot kos­tar kring 3 000 eu­ro per år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.