Välsma­kan­de språk­bad i Fis­kars

Svens­ka kul­tur­fon­den ef­ter­lys­te i bör­jan av det här året pro­jekt som främ­jar kom­mu­ni­ka­tion. 285 för­slag in­kom och 79 har god­känts. För­e­ning­en Ta­ko i Fis­kars får 60 000 för ett sam­ar­be­te mel­lan Fis­ka­rin kou­lu och Po­jo kyr­ko­by sko­la.

Västra Nyland - - Ledare - TEXT JOHANNA LEMSTRÖM johanna.lemstrom@ksf­me­dia.fi FO­TO LINA ENLUND lina.enlund@ksf­me­dia.fi

För någ­ra år se­dan på­gick en en­vis kamp i Fis­kars för att be­va­ra den fins­ka by­sko­lan Fis­ka­rin kou­lu. Sko­lan var ned­lägg­nings­ho­tad, men kun­de räd­das tack va­re ett ihär­digt och brett ar­be­te på fle­ra håll.

– Det har va­rit ett och an­nat de se­nas­te åren … Men nu har vi ar­bets­ro. Sko­lan är kvar och kö­ket li­kaså, sum­me­rar Fis­ka­rin kou­lus rek­tor Katri Pai­los.

He­la byn in­klu­si­ve Fis­kars­bo­la­get och en pri­vat stif­tel­se slöt upp då sko­lan var ho­tad. För­e­ning­en Ta­ko gick till och med in och köp­te sko­lans lo­ka­ler. 2012 köp­tes den äld­re bygg­na­den från 1920-ta­let och 2015 det sto­ra skol­hu­set från 1950-ta­let.

– Det plus re­no­ve­ring­ar och un­der­håll var möj­ligt tack va­re stöd från Sop­hie von Ju­lins stif­tel­se, sä­ger Jan Sö­der­blom, för­e­ning­ens sty­rel­se­ord­fö­ran­de.

Plöts­ligt var det in­te läng­re kon­fron­ta­tion och mot­sätt­ning­ar med sta­dens tjäns­te­män, plöts­ligt drog vi åt sam­ma håll.

Jan Sö­der­blom ord­fö­ran­de för för­e­ning­en Ta­ko

Till re­no­ve­ring­ar­na har ock­så lån lyfts.

I dag hyr för­e­ning­en ut si­na bäg­ge skol­hus till sta­den för skol­verk­sam­het, samt för för­sko­le- och ef­ter­mid­dags­vård.

– För­e­ning­en köp­te bygg­na­der­na till gängse pris av sta­den. Det he­la byg­ger på att vi ge­nom hy­resin­täk­ter­na får allt att gå runt, sä­ger Jan Sö­der­blom, som själv har två sö­ner i sko­lan.

Man kan näs­tan ta på den eu­fo­ris­ka käns­lan:

–Jag kän­ner mig pri­vi­le­gi­e­rad som har fått upp­le­va den här se­gern över be­gräns­ning­ar­na, till­sam­mans med al­la and­ra som käm­pat. Plöts­ligt var det in­te läng­re kon­fron­ta­tion och mot­sätt­ning­ar med sta­dens tjäns­te­män, plöts­ligt drog vi åt sam­ma håll, sä­ger han.

Han be­röm­mer vil­ligt och glatt sta­dens sam­ar­bets­vil­ja och kre­a­ti­va at­ti­tyd i frå­ga om Fis­kars och sko­lan.

En spe­ci­ell mo­dell

Mo­del­len som sko­lan ar­be­tar en­ligt, den så kal­la­de Fis­karsmo­del­len, lå­ter bril­jant i sin en­kel­het.

Man sam­ar­be­tar med lo­ka­la hant­ver­ka­re, konst­nä­rer och mu­se­et i byn på ett hand­grip­ligt sätt. Var­je års­kurs har sitt eget pro­gram, ex­em­pel­vis får fjär­de­klas­sar­na be­sö­ka en ke­ra­mi­ker och sex­or­na en glas­blå­sa­re.

Sko­lan får med be­röm god­känt av ele­ver­na. Sjät­teklas­sa­ren Da­ni­el Kat­kov­sky, 11 år, som dröm­mer om att spe­la ishoc­key i NHL be­röm­mer spe- ci­ellt gym­nas­tik­lek­tio­ner­na.

–Vi har jät­tetrev­li­ga lä­ra­re och gym­pan som jag gil­lar bju­der of­ta på trev­li­ga över­rask­ning­ar.

Sa­gan fort­sät­ter

Sa­gan om Fis­ka­rin kou­lu tar in­te slut här. Ti­di­ga­re i hös­tas be­slöt stads­sty­rel­sen att sko­lan får be­hål­la sitt till­verk­nings­kök och där­med även sin kock. Ock­så det ett re­sul­tat av en en­vis kamp.

Att kö­ket blir kvar pas­sar all­de­les ut­märkt in och stö­der ett av de te­man sko­lan och för­e­ning­en Ta­ko valt för ett an­nat pro­jekt – näm­li­gen ett så kal­lat Hal­lå!-pro­jekt som i sin tur stöds av Svens­ka kul­tur­fon­den med he­la 60 000 eu­ro. Ta­ko står of­fi­ci­ellt som mot­ta­ga­re av bi­dra­get.

Fon­den ef­ter­lys­te pro­jek­tidéer som främ­jar för­må­gan och lus­ten att kom­mu­ni­ce­ra på bå­da in­hems­ka språ­ken i yr­kes­li­vet och på fri­ti­den, i hem­met och i sam­häl­let. Till Ra­se­borg kom­mer yt­ter­li­ga­re me­del för tre and­ra pro­jekt; näm­li­gen sta­dens eget pro­jekt Språ­kets föns­ter som får 100 000 eu­ro, yr­kes­in­sti­tu­tet Ax­x­ells Hur­ri­kaa­ni-pro­jekt som får 50 000 eu­ro och BK-46 Hand­bolls språk­bad­spro­jekt som får 10 000 eu­ro.

–Vårt pro­jekt Kah­ta ki­el­tä to­i­mi­en grun­dar sig på ak­ti­vi­tets­ba­se­rad språ­kin­lär­ning. Vi har valt mat­kul­tur och dans till pro­jek­tets hu­vud­sak­li­ga verk­sam­hets­om­rå­den, sä­ger Katri Pai­los.

Sam­ar­be­tar

Pro­jek­tet rik­tar sig till låg­sta­di­e­e­le­ver och ge­nom­förs hu­vud­sak­li­gen i Fis­ka­rin kou­lu. Man sam­ar­be­tar med den pe­da­go­gis­ka fa­kul­te­ten vid Helsing­fors uni­ver­si­tet, Po­jo kyr­ko­by sko­la, Zo­diak dan­scen­ter och Hur­ja Pi­ru­et­ti.

– Att kö­ket be­va­ra­des gör det möj­ligt att in­för­li­va mat­kul­tu­ren i lä­ran­det. I prak­ti­ken kom­mer vi att ord­na verk­stä­der för and­ra­klas­sar­na i vår sko­la och i Po­jo kyr­ko­by sko­la. Så bäg­ge sko­lor­na är ju vin­na­re då det i prak­ti­ken blir välsma­kan­de språk­bad åt bå­da hål­len, sä­ger Katri Pai­los.

Vå­ren 2019 ge­nom­förs fy­ra verk­stä­der kring mat­kul­tur, yt­ter­li­ga­re fy­ra ord­nas hös­ten 2019. Det här sker på skol­tid, me­dan dan­sen kom­mer in på fri­ti­den och är fri­vil­lig att del­ta i och öp­pen för al­la sko­le­le­ver. För­u­tom dans ut­lo­vas lek­tio­ner i ak­ro­ba­tik. Som pro­jekt­chef ver­kar Johanna Ham­mar­berg.

För­e­ning­en Ta­kos verk­sam­hets­le­da­re Kirsti Tam­mi­nen ser ut att va­ra sprick­fär­dig av gläd­je för hur allt ut­fal­lit för byns en­da sko­la.

– Ge­nom allt vi gör för sko­lan och byn för­sö­ker vi ock­så loc­ka nya in­vå­na­re, barn­fa­mil­jer, till byn.

– Och för­e­ning­en har fak­tiskt fat­tat ett prin­cip­be­slut att vi för någ­ra år äg­nar sko­lan al­la vå­ra kraf­ter, fli­kar Jan Sö­der­blom in.

De re­kom­men­de­rar den som blir su­gen på att ve­ta mer kol­lar in för­e­ning­ens hem­si­da el­ler sta­dens tomt­börs. Via tomt­bör­sen kom­mer man till Fis­kars­bo­la­gets vil­la­tom­ter i byn.

GLADA. Fis­ka­rin kou­lus rek­tor Katri Pai­los och för­e­ning­en Ta­kos sty­rel­se­ord­fö­ran­de Jan Sö­der­blom är glada över det frukt­ba­ra sam­ar­be­tet mel­lan sta­den och för­e­ning­en.

TRIVS. 11-åri­ga Da­ni­el Kat­kov­sky och hans 8-åri­ga skol­kam­ra­ter Mil­la Ham­mar­berg och Ten­ho Mik­ko­nen stortrivs i Fis­ka­rin kou­lu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.