Diskret fis­ke­tur blev världs­ny­het

Ett av bat­te­ri­er­na på Rus­sarö be­man­na­des då ett sov­je­tiskt krigs­far­tyg plöts­ligt be­fann sig i fin­länds­ka vat­ten en ok­to­ber­dag 1968. Om­bord fanns Sov­jets re­ge­rings­chef.

Västra Nyland - - Ledare - Käl­lor: VN 9.10, 10.10 och 11.10 1968; Hen­rik Ek­berg: I bor­gens skug­ga. 2006. I da­gens VN-ar­ti­kel skrivs den sov­je­tis­ka re­ge­rings­che­fens för­namn en­ligt ak­tu­ell tran­skri­be­rings­prax­is på svens­ka, det vill sä­ga Alek­sej. I ci­ta­tet från 1968 följ­des en an­nan

Den sov­je­tis­ka pre­miär­mi­nis­tern Alek­sej Kosy­gin träf­fa­de Fin­lands pre­si­dent Ur­ho Kek­ko­nen un­der fria for­mer i bör­jan av ok­to­ber för 50 år se­dan, som ett led i att för­säk­ra att re­la­tio­ner­na var go­da mel­lan de två län­der­na. Mö­tet sked­de i Fin­land och ska ses mot bak­grun­den av Wars­za­wa­pak­tens färs­ka oc­ku­pa­tion av Tjec­ko­slo­va­ki­en, som ha­de sått oro ock­så hos oss.

Träf­fen var tänkt att kryd­das med fis­ke i Hi­tis­vatt­nen och all­mänt ske ut­an­för of­fent­lig­he­tens ljus, när­mast för att in­te stö­ra det på­gåen­de kom­mu­nal­va­let i Fin­land.

Kosy­gin an­län­de den 7 ok­to­ber om­bord på krigs­far­ty­get Slav­nia och tan­ken var att han en god bit ut­an­för Han­gö skul­le sti­ga på is­bry­ta­ren Tar­mo för att där träf­fa Kek­ko­nen, som ha­de kom­mit med bil till Väst­ny­land.

På grund av den hår­da sjö­gång­en gick Slav­nia än­då in i skär­går­den, på red­den till Han­gö, för att Kosy­gin där i stäl­let skul­le kun­na ta sig om­bord på Sjö­farts­sty­rel­sens Saa­risto, som skul­le fö­ra höj­dar­na till Hi­tis.

Al­la viss­te in­te

Den fin­länds­ka stats­led­ning­en var in­for­me­rad om Kosy­gins be­sök och det­sam­ma gäll­de en del av för­sva­ret. Bu­det ha­de än­då in­te nått al­la be­rör­da in­om Han­gö kust­sek­tion och dess fort på Rus­sarö, där ett bat­te­ri nu be­man­na­des på grund av den plöts­li­ga in­kräk­ta­ren.

Sjö­be­vak­ning­en skic­ka­de ut en båt för att mo­ta det främ­man­de far­ty­get, som in­te bryd­de sig om upp­ma­ning­en att ge sig i väg. Li­ka klent re­sul­tat gav de ljus­sig­na­ler som for­tet sän­de.

Lä­get var spänt, men kun­de blå­sas av ut­an gröv­re åt­gär­der. Snart fick det in­for­mel­la stats­be­sö­ket fort­sät­ta i till­tänk­ta ba­nor. Fis­ke­tu­ren i Hi­tis tog vid med Tar­mo som bas.

När Tar­mo ef­ter av­slu­ta­de över-

VN 11.10 1968. lägg­ning­ar i skär­går­den la­de till i Han­gö den 9 ok­to­ber togs de två stats­män­nen emot av ett stort pressupp­båd. På plats var bland and­ra VN:s Bengt Berg­man, el­ler Ber­ra en­ligt då­ti­dens sig­na­tur­ku­tym.

Kring 300 Han­gö­bor ha­de ock­så sökt sig ner till ham­nen.

”Alex­ej Kosy­gin pli­ra­de un­der­fun­digt och smålog li­tet när han såg folk­ho­pen. En gång höj­de han han­den till en vink­ning var­på han gled in i pre­si­den­tens bil” skrev Ber­ra.

In­nan föl­jet läm­na­de Han­gö pas­sa­de Kek­ko­nen på att fö­re­vi­sa Ku­de­neu­les fa­brik för den sov­je­tis­ka re­ge­rings­che­fen, som var in­gen­jör till sin ut­bild­ning.

”Stäm­ning­en un­der den 20 mi­nu­ter långa rund­vand­ring­en kan be­teck­nas som glät­tig” fick VN:s lä­sa­re ve­ta.

Pre­si­den­tens bil kör­de fast i san­den på fa­briks­om­rå­det och när­va­ran­de po­li­ser fick skju­ta på för att få den loss igen.

”Där­ef­ter sköt bil­ka­ra­va­nen fart och väst­nylän­ning­ar­na som sökt sig till byg­dens hu­vud­stråk – stam­väg 53 – fick ef­ter trä­gen vän­tan un­der någ­ra ögon­blick se pre­si­dent­bi­len prydd med Fin­lands och Sov­je­tu­ni­o­nens flag­gor”.

Ut­ta­lan­de

Kosy­gins be­sök av­slu­ta­des med en lunch på Sov­jets am­bas­sad i Helsing­fors, var­ef­ter re­ge­rings­che­fen flög hem igen.

Träf­fen ut­myn­na­de i en kom­mu­niké i vil­ken fast­slogs att re­la­tio­ner­na mel­lan län­der­na in­te ba­se­rar sig på kon­junk­tu­rer ut­an är be­stäm­da av vi­ta­la in­tres­sen för fol­ken i de två län­der­na.

Så här sto­ra fis­kar lyc­ka­des vi fånga, vi­sar Alek­sej Kosy­gin och Ur­ho Kek­ko­nen på Tar­mos däck. Det är fo­to­gra­fen V.K. Hi­e­ta­nen som i sin tur fång­a­de de två stats­män­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.