Ing­et ny­byg­ge till Ka­ris

Västra Nyland - - Ledare -

Bild­nings­nämn­den gav i tis­dags ett ut­lå­tan­de om in­ve­ste­ring­ar­na 2019 och in­ve­ste­rings­pla­nen 2020–2021.

Byg­gan­det av Ka­ris nya dag­hem har fram­skri­dit en­ligt pla­ner­na och kom­mer att stå fär­digt hös­ten 2019. Ansla­get för 2019 är 1,15 mil­jo­ner eu­ro. Det nya dag­hem­met Ka­ru­sel­len er­sät­ter Sand­bo dag­hem, Löv­kul­la grupp­fa­mil­je­dag­hem och Nal­le grupp­fa­mil­je­dag­hem.

An­gå­en­de ansla­get för ett två­språ­kigt skol- och ser­vice­cent­rum för bäg­ge språk­grup­per­na i Svar­tå fö­reslog Jo­han Kvarn­ström (SDP) tilläg­get ” … kan kon­sta­te­ras att to­ta­la sum­man är 4 mil­jo­ner eu­ro och att ansla­get för 2019 för Svar­tå-pro­jek­tet bor­de va­ra 150 000 eu­ro”.

Ett an­slag på 150 000 eu­ro an­vi­sas för år 2019 för Ka­ta­ri­na­sko­lans sa­ne­ring och till­bygg­nad. Pro­jek­tet är av­sett att för­verk­li­gas un­der åren 2021–2022 till en to­tal­kost­nad på 5,6 mil­jo­ner eu­ro

För åren 2019–2021 finns sam­man­lagt upp­ta­get 5,0 mil­jo­ner eu­ro för re­no­ve­ring av Fo­kus­hu­set. Fas­tig­he­ten ska re­no­ve­ras för åt­minsto­ne bib­li­o­teks­verk­sam­het, sta­dens be­tjä­nings­punkt för in­vå­na­re och mö­tes­rum.

Sko­lor­nas gårds­mil­jö­er ska för­bätt­ras med ett an­slag på 100 000 eu­ro per år 2019 och 2020.

Dä­re­mot finns det in­te läng­re be­hov av att er­sät­ta C-hu­set i Kar­jaan yh­te­isk­ou­lu med en ny­bygg­nad. De ut­rym­men som nu finns är till­räck­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.