BK pi­na­de Cocks

BK-46 var myc­ket nä­ra att ta en bor­t­a­se­ger mot Cocks. Men med nio se­kun­der kvar att spe­la kros­sa­des Ka­risla­gets dröm­mar av Da­vor Ba­sa­ric.

Västra Nyland - - Ledare - JESPER SUND­STRÖM jesper.sunds­trom@ksf­me­dia.fi

Cocks har länge va­rit över­läg­set i Fin­land men den här sä­song­en ver­kar det som att det åt­minsto­ne kan ske en för­änd­ring i en­skil­da mat­cher. Jäm­fört med de öv­ri­ga li­ga­kon­kur­ren­ter­na spe­lar Cocks be­tyd­ligt fle­ra mat­cher och den här hös­ten har la­get dess­utom kla­rat sig bra i Cham­pi­ons Le­a­gue.

Med tan­ke på det är det in­te helt omöj­ligt att fo­ku­set kanske in­te all­tid är det bäs­ta i li­gan. För ett par om­gång­ar se­dan be­seg­ra­des Cocks av Dic­ken och i ons­dags var BK nä­ra att lyc­kas med sam­ma be­drift. Men trots att BK fle­ra gång­er led­de mat­chen var det till slut Cocks som vann.

– Det är ett myc­ket be­svi­ket lag som sit­ter i om­kläd­nings­rum­met. Vi för i prin­cip he­la mat­chen men vi blir pa­ra­ly­se­ra­de när vi mär­ker att vi fak­tiskt har chans att vin­na, sä­ger BK:s trä­na­re Mi­kael Käll­man.

Matchin­led­ning­en var jämn men det var BK som i den sjät­te mi­nu­ten led­de med 6–4. Då fick Cocks fa­son på spe­let och när det åter­stod 14 mi­nu­ter av förs­ta halv­le­ken tog la­get led­ning­en med 10–9. Det sista or­det var än­då in­te sagt och fö­re halv­le­ken var över ha­de BK åter­ta­git led­ning­en.

Halv­tids­re­sul­ta­tet var 16–13 men i bör­jan av and­ra halv­le­ken kvit­te­ra­de Cocks och gick även upp i en ud­da­måls­led­ning. BK kvit­te­ra­de, tog led­ning­en och rym­de en aning. Med 13 mi­nu­ter kvar av mat­chen led­de BK 25–21.

– Vi lyc­ka­des med det vi vil­le i för­sva­ret och dess­utom spe­la­de Bog­dan Kle­pa bra i må­let, sä­ger Käll­man.

Sväng­er snabbt

Det sväng­er snabbt i hand­boll och Cocks kom till­ba­ka. Med en dryg mi­nut kvar att spe­la kvit­te­ra­de Vik­tor Ko­va­len­ko och med nio se­kun­der kvar gjor­de Da­vor Ba­sa­ric mat­chens sista mål. Cocks vann med 29–28.

– I slu­tet lyf­te Cocks upp la­get och vi gjor­de någ­ra tak­tis­ka mot­drag. Se­dan tap­pa­de vi bol­len och Cocks fick ett sista an­fall. Det är så­dant som hän­der, sä­ger Käll­man.

Rönn­berg fort­sätt­nings­vis ur spel

Käll­man sä­ger att det var svårt för ho­nom att ve­ta var la­get stod in­för mat­chen. Det be­rod­de fram­för allt på att BK har dra­gits med ska­dor.

– Till ex­em­pel har Oscar Kihlstedt va­rit bor­ta länge och Ro­bin Sjö­man kom ny­li­gen till­ba­ka. Dess­utom sak­na­de vi Andre­as Rönn­berg i dag och med tan­ke på allt det här var det svårt att ve­ta. Men vi är på rätt väg och gör en fan­tas­tisk match även om vi är be­svik­na.

I Cocks var Te­e­mu Tam­mi­nen i blick­fång­et fö­re mat­chen ens ha­de bör­jat. I ons­dags med­de­la­des det att Tam­mi­nen åter­vän­der till lands­la­get, sam­ma lag som han läm­na­de för någ­ra vec­kor se­dan. Men Tam­mi­nen har ju ald­rig va­rit den som lå­ter sig på­ver­kas av snack om ho­nom och var mat­chens bäs­ta mål­skytt med si­na nio mål.

FO­TO: THOMAS SUND­STRÖM

DET VAR NÄ­RA. Li­nus Sjö­man och BK-46 var myc­ket nä­ra att be­seg­ra Cocks.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.