ANDRAS RÖSTER

Västra Nyland - - Ledare -

I prin­cip ja – i prak­ti­ken in­te än­nu.

Il­ta­leh­ti Jyr­ki Ve­si­kan­sa om att det ve­las kring kli­ma­tet även om det finns ba­ra li­te tid till att stäv­ja en kli­mat­för­änd­ring.

Att rap­por­te­ra om för­sam­lings­va­let har vi­sat sig va­ra en ut­ma­ning.

Hur ska me­di­er­na kun­na lyf­ta fram ett val när kan­di­da­ter­na var­ken är in­tres­se­ra­de el­ler of­fent­li­ga? Vi har mej­lat, ringt, ja­gat och le­tat.

Nya Åland Ka­rin Er­lands­son om att det mins­ta den evan­ge­lisk-lut­hers­ka kyr­kan kun­de gö­ra mås­te väl än­då va­ra att be­rät­ta för väl­jar­na vem de kan rös­ta på?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.