Väst­ra Ny­land 8 ok­to­ber–20 ok­to­ber 1968

Västra Nyland - - Ledare -

Två järn­vägs­vag­nar av­falls­pap­per gav Lions pap­persin­sam­ling i Han­gö på lör­da­gen. Mäng­den upp­skat­tas till in­e­mot 20 ton och det be­ty­der i peng­ar cir­ka 1 000 mark.

Kurs. Den po­li­tis­ka kur­sen i Virk­by, som se­nas­te vec­ka ar­ran­ge­ra­des av kom­mu­nens ung­doms­nämnd, sam­la­de drygt fyr­tio del­ta­ga­re. Kur­sen var av­sedd för unga män­skor i ål­dern 15–25 år och gick på fins­ka.

– Jag har haft 4–5 skö­tar ute och fis­kat ström­ming un­ge­fär i en vec­kas tid nu, be­rät­tar Har­ry Hell­man på Snar­sö. I skö­tar­na har jag fått 4–5 ki­lo fisk, det räc­ker för hus­be­hov, men det blir ing­et över att säl­ja.

--Har­ry Hell­man kör­de ock­så den­na höst till fisk­mark­na­den i Helsing­fors med in­lagd vass­buk. Han kon­sta­te­rar att man ge­nom att säl­ja fisk på den­na mark­nad kan få nå­gon li­ten in­komst av vass­buk, för öv­rigt är det omöj­ligt att fin­na av­sätt­ning för fis­ken.

MELLANÖL. Sex bu­ti­ker och en bar har sökt om till­stånd att få säl­ja mellanöl i Bro­marf. An­ta­let bu­tiks­bi­lar som sökt om till­stånd är än­nu oklart.

Un­der det­ta år har över 50 kas­sa­skåp­sin­brott för­ö­vats i vårt land. De färs­kas­te in­brot­ten upp­da­ga­des i Han­gö och Ka­ris på mån­dags­mor­go­nen.

--

Det kas­sa­skåp, som nat­ten till sön­da­gen stals i Ka­ris och se­na­re på­träf­fa­des sön­der­sprängt i sko­gen, in­ne­höll ba­ra 30 mk. Tju­var som sam­ma natt tog sig in i en af­fär i Han­gö svet­sa­de upp tre kas­sa­skåp på plat­sen. By­tets stor­lek är in­te känd.

STUDIESTÖD. Det nya stat­li­ga studiestöd som avi­se­ras i bud­get­för­sla­get för näs­ta år vitt­nar om att den­na re­ge­ring har ögo­nen öpp­na för hur dyrt det i själ­va ver­ket är att stu­de­ra i det­ta land. (Le­da­re).

En po­li­tyr­gub­be hit­ta­des på sön­dags­kväl­len död i en gam­mal la­da nä­ra av­stjälp­nings­plat­sen i Ka­ris.

---

Näs­tan ett ti­o­tal po­li­tyr­gub­bar har en läng­re tid hål­lit till i la­dan.

Mel­lers­ta Ny­lands brand­kårs­för­bund höll un­der vec­ko­skif­tet en kurs för rök­dy­ka­re. Fö­re­läs­ning­ar­na hölls i Gran­kul­la me­dan de prak­tis­ka öv­ning­ar­na var för­lag­da till Kantvik i Kyrkslätt.

– I da­gens brand­värns­verk­sam­het får rök­dyk­ning­en en allt stör­re be­ty­del­se, även i tä­tor­ter­na runt hu­vud­sta­den, kon­sta­te­rar för­bunds­ord­fö­ran­den och kurs­le­da­ren Vä­inö Wi­gell i Bo­lar­skog.

Kra­vet på att Lo­jo­re­gi­o­nen skul­le sam­man­slås med Väst­ra Ny­lands re­gi­onplans­för­bund har vad VN er­far in­te vun­nit gen­klang i in­ri­kesmi­ni­s­te­ri­et. Nå­gon sam­man­slag­ning kom­mer in­te att ske. Mi­ni­s­te­ri­et av­vi­sar Lo­jo-fram­stö­tar­na.

På sön­da­gen sam­la­des last­bils­tra­fi­kan­ter­na från Väst­ny­land i Eke­näs. Mö­tet be­slöt bil­da en last­bils­cen­tral.

Ny­lands trans­port Ab med hu­vud- kon­tor i Ha­galund och fi­li­a­ler i Hy­vinge och Lo­vi­sa kom­mer här­med att få en ny väst­ny­ländsk fi­li­al.

Sov­je­tu­ni­o­nens po­li­tik sär­skilt i Nor­den är te­mat för ett nor­diskt sov­je­to­log­se­mi­na­ri­um som in­leds på fre­da­gen i Kvarn­träsks kurs­cent­rum i Ka­ris. I se­mi­na­ri­et del­tar om­kring 30 fors­ka­re från Fin­land, Sve­ri­ge, Nor­ge och Dan­mark.

Post­kar­len vid sto­ra por­ten i Drags­vik blev på fre- dags­kväl­len kl. 22.30 tvung­en att av­los­sa var­nings­skott för att hej­da tre ung­do­mar, som ut­an till­stånd vis­ta­des på ka­sern­om­rå­det.

De tre ung­do­mar­na ha­de ti­di­ga­re på kväl­len för­sökt ta sig in i gra­nat­kas­tar­kom­pa­ni­et, men bli­vit ut­kas­ta­de av de­jo­ren.

En stund se­na­re prö­va­de de sin lyc­ka i sig­nal­kom­pa­ni­et.

7 styc­ken bi­sam­häl­len. Slunga och al­la till­be­hör. Tel. 11 361. (An­nons).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.