85 år 70 år

Västra Nyland - - Ledare -

fyl­ler Ge­org Ran­ta 14.10. Bort­rest. fyl­ler Lars-Ove ”Lar­re” Back­man 15.10. Kaf­fe­pan­nan är varm kl. 14–19 hem­ma på Gustavs­vä­gen 3, Eke­näs. Inga blom­mor el­ler pre­sen­ter, stöd i stäl­let Fyn­das trans­por­ter till Lett­land på FI6041700010031884, märk be­tal­ning­en ”Lar­re 70.”

Bäck­ström, 82, Tom Erik Granqvist, 67, Gun­vor Mar­ga­re­ta Herr­lin, 95, Mar­jat­ta Eli­sa­bet Mül­ler, 60, To­ny Gre­tel Schork, 71, Dag­ny Ani­ta Sjö­berg, 88, Tea Ani­ta Sjö­berg, 81, Eb­ba Ma­ria Wes­ter­holm, 95.

BRIDGE Ka­ris bridg­klubb.

Tis­dags­bridgen spe­la­des som 5 bords Ho­well to­talt 27 del­ning­ar. Kväl­lens me­del­po­äng var 108 vil­ket föl­jan­de par kla­ra­de: 1. Gö­ran Rehn och Gös­ta Eriks­son 149 p. (69,0 %), 2. An­ders Jo­hans­son och Sven Löf 126 p., 3. Kurt Bäck­man och Al­lan Wik­ström 118 p., 4. Christi­na Ru­ohtu­la och Ti­mo Ru­ohtu­la 116 p. samt 5. Hen­ry Hag­man och Kal­le Svenn­blad 111 p.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.