Värl­dens bäs­ta di­gi­ta­la ra­cing­fes­ti­val är till­ba­ka

Västra Nyland - - Ledare - ALEX­AN­DER EKELUND vnred@vastra­ny­land.fi

In­te sam­ma wow-fak­tor som sist – men så bra att man lik­väl fast­nar bakom rat­ten på nytt, tyc­ker Alex­an­der Ekelund om For­za Ho­ri­zon 4.

For­za Ho­ri­zon är ett i ra­den av va­ru­mär­ken som en­ligt nog­grann sche­malägg­ning åter­kom­mer med väl­digt pre­ci­sa tidsin­ter­val­ler. Ur­vatt­ning, stag­ne­ring och svik­tan­de kva­li­tet är för­stås ris­ker­na när ett så­dant tem­po ska upp­rätt­hål­las till var­je pris och nya idéer hin­na bå­de kläc­kas och re­a­li­se­ras in­om tids­ra­men.

Lyck­ligt­vis är in­te Ho­ri­zon-se­ri­en där än. Man kan möj­li­gen an­kla­ga fy­ran för att va­ra li­te väl be­kant, men det är sam­ti­digt säl­lan man kän­ner sig så här till­freds med att bli ser­ve­rad ”mer av sam­ma”. Kva­li­tets­ni­vån är otro­ligt hög in­te minst vad gäl­ler kör­käns­la och au­di­o­vi­su­ell fi­ness, och fes­ti­va­lens av­stamp i den brit­tis­ka lands­byg­den känns som ett upp­fris­kan­de jord­nä­ra och na­tur­skönt mil­jö­byte. Att års­ti­der­na nu­me­ra skif­tar och lö­pan­de för­änd­rar bå­de täv­lings­vill­ko­ren och land­ska­pen run­tom­kring en är dess­utom ett strå­lan­de tillägg som till­för yt­ter­li­ga­re va­ri­a­tion och dy­na­mik till upp­le­vel­sen.

I öv­rigt är det sam­ma gam­la be­prö­va­de upp­lägg som putt­rar un­der hu­ven. Oav­sett om man krys­sar mel­lan oli­ka slags ra­ce och si­doupp­tåg, blir ned­ringd av oli­ka (mer el­ler mind­re över­tag­ga­de) kon­takt­per­so­ner, me­kar i ga­ra­get el­ler na­vi­ge­rar runt på världs­kar­tan känns allt på­fal­lan­de be­kant.

Ho­ri­zon 4 kom­mer i slutän­dan än­då lind­rigt un­dan upp­rep­nings­fak­torn ef­tersom det helt en­kelt fort­fa­ran­de är så rac­karns väl­gjort och ro­ligt.

Ska tvåårsin­ter­val­ler­na fort­sät­ta be­hö­ver se­ri­en de­fi­ni­tivt hit­ta sätt att för­nya sig på fram­ö­ver, men här och nu är den min­sann fort­fa­ran­de svårsla­gen.

NYTT GRAFIKVAL. De nya gra­fikin­ställ­ning­ar­na lå­ter en väl­ja huruvi­da man vill pre­mi­e­ra bätt­re bild­flyt el­ler gra­fisk flärd. Vil­ket väl­jer du?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.