Fri­tids­nämn­den flag­gar för som­mar­tid

Västra Nyland - - Ledare -

Ra­se­borgs fri­tids­nämnd möt­tes i ons­dags och kas­ta­de då in sig i dis­kus­sio­nen om huruvi­da vi ska ha som­mar- el­ler nor­mal­tid, el­ler fort­sät­ta som nu.

En­ligt ord­fö­ran­de Gö­ran Karls­son, SFP, fat­ta­des ing­et di­rekt be­slut men den rå­dan­de åsik­ten un­der dis­kus­sio­nen ver­ka­de va­ra att man fö­re­drar som­mar­tid:

– Om vi nå­gon gång ska av­ge ett ut­lå­tan­de är vår åsikt att som­mar­tid är bätt­re ef­tersom det kan främ­ja lus­ten att rö­ra på sig om det är ljust en tim­me läng­re på kväl­lar­na. Det är ock­så säk­ra­re att mo­tio­ne­ra då det är ljust ute, ris­ken för att hal­ka blir mind­re, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.