Kom­plext om vis­sel­blå­sa­re

Västra Nyland - - Redaktionen väljer -

Det fanns en tid när det mesta som Oli­ver Sto­ne (Pla­toon, Född fjär­de ju­li, JFK) rör­de vid för­vand­la­des till guld, så­väl kri­tiskt som kom­mer­si­ellt. Men det var då det, på sisto­ne har det va­rit be­tyd­ligt mo­ti­ga­re.

När det gäl­ler Snowden, som i Ed­ward Snowden, vis­sel­blå­sa­ren, är Sto­ne åt­minsto­ne te­ma­tiskt väl­digt myc­ket här och nu. I lik­het med en Ju­li­an Assange har ju Snowden, se­dan år till­ba­ka i lands­flykt i Ryss­land (i sig ing­et möns­ter­land när det gäl­ler press­fri­het), be­ta­lat ett högt pris för sitt en­ga­ge­mang.

Spel­fil­men tar vid i ju­li 2013, i ett ho­tell­rum i Hong Kong. Bakom lyck­ta dör­rar tar den 29-åri­ge Snowden (Jo­seph Gor­don-Le­vitt, sä­ker­he­ten själv) mot tre hand­ploc­ka­de jour­na­lis­ter, bland des­sa The Gu­ar­di­an-ko­lum­nis­ten Glenn Gre­en­wald (Zacha­ry Qu­in­to), som får i upp­gift att vi­da­re­be­ford­ra hem­lig­stämp­lad in­for­ma­tion

Som be­kant hand­lar det om upp­gif­ter rö­ran­de den il­le­ga­la mas­sö­ver­vak­ning som Snow­dens ar­bets­gi­va­re, NSA (Na­tio­nal Secu­ri­ty Agen­cy), syss­lat med i åra­tal – i den sa­lig­för­kla­ra­de ter­ro­ris­m­be­kämp­ning­ens namn.

Men okej, det gäl­ler att in­te gå sa­ker­na i för­väg. Vi stif­tar be­kant­skap med Snowden re­dan år 2006, när hans kar­riär in­om mi­li­tä­ren stu­par på ett all­var­ligt ben­brott. Där­i­från är ste­get in­te så him­la långt till CIA och NSA.

Vi ta­lar trots allt om en pat­ri­ot, om en för­vå­nans­värt kon­ser­va­tiv ung man (in­te helt olik Ron Ko­vic i Född fjär­de ju­li), som ser det som sin upp­gift att i köl­vatt­net av 9/11 tjä­na sitt land.

Plus att da­to­rer­na är hans last, just det, ja.

In­led­nings­vis bär det av till en be­skick­ning i Gené­ve, i ett se­na­re ske­de till Ja­pan och Ha­waii. Po­äng­en är att där Snow­dens kol­le­ger och ar­be­tar­kam­ra­ter blir allt me­ra fart­blin­da bör­jar han själv ifrå­ga­sät­ta de ljus­skyg­ga me­to­der­na.

Det är in­te sär­skilt svårt att räk­na ut på vems si­da Oli­ver Sto­ne, den gam­la kon­spi­ra­tions­te­o­re­ti­kern, står. Än­då ska det sä­gas att det här är hans bäs­ta (läs: mest nykt­ra) film på år och dar.

Här finns kanske in­te sam­ma sturm und drang som i många av re­gis­sö­rens ti­di­ga fil­mer men å and­ra si­dan slip­per man de värs­ta övertram­pen.

Re­sul­ta­tet är en po­li­tisk thril­ler där ock­så pri­vat­li­vet – den på fö­re­kom­men an­led­ning stru­li­ga re­la­tio­nen till flick­vän­nen Lind­say Mills (Shai­le­ne Wood­ley) – tar stryk. Och som sagt gör Jo­seph Gor­don-Le­vitt ett fint jobb i ti­tel­rol­len. För­öv­rigt finns Ed­ward Snowden själv med på ett hörn, i den i sig nå­got tja­ti­ga epi­lo­gen.

Ne­lo­nen söndag 22.30

KRISTER UGGELDAHL krister.uggeldahl@ko­lum­bus.fi

FO­TO: NE­LO­NEN

DRAMATHRILLER. Jo­seph Gor­don-Le­vitt som vis­sel­blå­sa­ren Ed­ward Snowden.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.