Slut på sänd­ning­en

Västra Nyland - - Måndag - THOMAS SUND­STRÖM thomas.sunds­trom@ksf­me­dia.fi

Det var onek­li­gen med en viss käns­la av ve­mod som det togs emot – beske­det att Svens­ka Yles klas­si­ker Sport­ma­ga­si­net är in­ne på mål­ra­kan. Vid års­skif­tet kom­mer Sport­ma­ga­si­net, åt­minsto­ne i sitt nu­va­ran­de for­mat, att slu­ta.

Sam­ti­digt hand­lar det om ett verk­ligt ma­ra­ton­lopp som når sitt mål. Star­ten gick re­dan 1985 och se­dan dess har det rul­lat på. Men all­ting tar slut nå­gon gång, till och med Sport­ma­ga­si­net.

OI sig är Sport­ma­ga­si­net nå­got helt unikt i fin­ländsk TV. Med le­gen­der­na Gö­ran Stor­fors och Frank Sjö­man som re­dak­tö­rer ska­pa­des det förs­ta rik­ti­ga id­rotts­ma­ga­si­net. Nå­gon mot­sva­rig­het på fins­ka fanns in­te och det märk­tes ock­så på tit­tar­siff­ror­na – i bör­jan kun­de pro­gram­met loc­ka upp till 300 000 tit­ta­re och med bland dem fanns ock­så många finsk­språ­ki­ga.

OSam­ti­digt ha­de Sport­ma­ga­si­net ock­så hit­tat rätt ni­vå i sitt in­ne­håll. För­stås fanns det där, pre­cis som för al­la and­ra, säm­re da­gar på job­bet, men över­lag hand­la­de det om se­vär­da och väl­gjor­da in­slag. Man ha­de ock­så he­la ti­den en fun­ge­ran­de bland­ning av stort och smått.

Men till slut kom väg­gen emot. I dag är de sto­ra tit­tarska­ror­na ett min­ne blott. I tis­da­gens HBL kon­sta­te­rar Yle Spor­tens chef Jo­han Por­tin att publi­ken i dag är 5–10 pro­cent av vad den var un­der glans­da­gar­na på 1990-ta­let.

Bakom tor­de fin­nas åt­minsto­ne två kraf­tigt bi­dra­gan­de or­sa­ker. När nu­va­ran­de Yle Fem ska­pa­des 2001 för­svann hälf­ten av tit­tar­na och näs­ta sto­ra bort­fall kom i fjol då Yle Fem och Yle Te­e­ma bör­ja­de de­la ka­nal­plats. Tit­tar­na tap­pa­de på vägen bort sitt sport­ma­ga­sin.

ONu får man tän­ka om och fram­ti­den sta­vas in­te helt ovän­tat nä­tet. Det är där som man skall nå si­na tit­ta­re, men ut­ma­ning­ar­na är för­stås sto­ra. Att för­sva­ra po­si­tio­ner­na där är in­te lätt, in­te ens för en tung­vik­ta­re som Sport­ma­ga­si­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.