Jac Karls­son sö­ker ny klubb

Jac Karls­son kom­mer in­te att spe­la i dans­ka TTH Holste­bro ef­ter den här sä­song­en. Klub­ben er­bju­der ho­nom in­te ett nytt kon­trakt. – Så här är det ibland, sä­ger Karls­son.

Västra Nyland - - News - JESPER SUNDSTRÖM jesper.sunds­trom@ksf­me­dia.fi

Hand­bolls­spe­la­ren Jac Karls­son er­bjuds in­te nytt kon­trakt i dans­ka TTH Holste­bro ef­ter den här sä­song­en. Nu ser han sig om ef­ter al­ter­na­tiv och hop­pas på en fort­sätt­ning i Dan­mark.

I slu­tet av för­ra vec­kan med­de­la­de dans­ka li­ga­la­get TTH Holste­bro att Jac Karls­son läm­nar klub­ben ef­ter den här sä­song­en. 32-åring­en sä­ger att han in­for­me­ra­des om be­slu­tet för en tid se­dan.

– Vi har in­te dis­ku­te­rat det här med klub­ben, ut­an jag fick ve­ta att mitt kon­trakt in­te för­längs. Där­e­mot vil­le för­e­ning­en in­for­me­ra mig re­dan nu så att det finns gott om tid för mig att tän­ka på fram­ti­den, sä­ger Karls­son.

Han sä­ger att Holste­bro kom­mer att ha två nya mitt­bac­kar näs­ta sä­song och det bi­drog till att Karls­son får läm­na klub­ben.

– Den ena spe­lar i tys­ka ligan och den and­ra hål­ler till i Dan­mark. Holste­bro vill pro­va på någon­ting nytt och ha­de jag stan­nat kvar skul­le min roll ha bli­vit mind­re. Åt­minsto­ne ha­de jag knap­past fått spe­la li­ka myc­ket.

Vad nu?

Jac Karls­son är en av Fin­lands bäs­ta spe­la­re och för­mod­li­gen skul­le många gär­na se att han åter­vän­de till den fin­länds­ka ligan för att av­slu­ta kar­riä­ren på hem­ma­plan. Men det är in­te alls gi­vet att det blir så. De fles­ta för­står nog att det kans­ke in­te är sär­skilt mo­ti­ve­ran­de att läm­na en proffsli­ga för spel i en se­rie där si­tu­a­tio­nen in­te ens är nä­ra den­sam­ma.

– Vis­ser­li­gen bör­jar hus­byg­get i Ka­ris va­ra in­ne på mål­ra­kan, men ska jag spe­la i Fin­land krävs det att jag job­bar utö­ver att spe­la handboll. Att kom­bi­ne­ra ett hel­tids­jobb med handboll fy­ra el­ler fem gång­er i vec­kan är kans­ke in­te någon­ting jag är su­gen på. I så fall skul­le det in­te fin­nas myc­ket tid för fa­mil­jen.

Karls­son sä­ger att han in­te är stres­sad på grund av att hans kon­trakt lö­per ut. Men han hop­pas på en fort­sätt­ning i Dan­mark.

– Helst vill jag bo kvar i Holste­bro så att fa­mil­jen in­te be­hö­ver flyt­ta en gång till in­nan vi flyttar hem till Fin­land. Till­sam­mans med min agent un­der­sö­ker vi om det finns nå­got al­ter­na­tiv i när­he­ten av Holste­bro.

”Ing­et pro­blem”

Holste­bro spe­lar en se­ri­e­match i kväll, men det är oklart om Karls­son med­ver­kar. Han har haft pro­blem med bak­lå­ret och mis­sa­de för­ra mat­chen.

– Vi har många mat­cher i no­vem­ber och dess­utom hand­lar det om vik­ti­ga mat­cher. Med tan­ke på det mås­te vi fun­de­ra på om jag fort­sätt­nings­vis ska vi­la el­ler om jag ska spe­la i kväll och sam­ti­digt ris­ke­ra att för­vär­ra ska­dan.

Holste­bro lig­ger på fem­te plats i ta­bel­len och Karls­son sä­ger att la­get fick en bra start på sä­song­en. Men un­der den se­nas­te ti­den har en del ska­dor or­sa­kat pro­blem och spe­let har in­te va­rit li­ka bra. Fast å and­ra si­dan är sä­song­en som be­kant lång och myc­ket hin­ner än­nu hän­da.

– Vår mål­sätt­ning är att på all­var kun­na ut­ma­na de fy­ra bäs­ta la­gen. De se­nas­te åren har vi mis­sat se­mi­fi­nal med knapp mar­gi­nal. Dess­utom är vi re­ge­ran­de cup­mäs­ta­re och vi vill för­sva­ra vår ti­tel, sä­ger Karls­son.

Han hop­pas att den sista sä­song­en i Holste­bro blir lyc­kad och han tror in­te att vetska­pen om att det är den sista sä­song­en spe­lar nå­gon roll.

– Det blir ing­et pro­blem. Vi är pro­fes­sio­nel­la hand­bolls­spe­la­re och då ger man allt. Sam­ti­digt är det klart att klub­bar blir in­tres­se­ra­de om man spe­lar bra.

FOTO: JESPER SUNDSTRÖM

ING­EN FÖRLÄNGNING. Den här sä­song­en är Jac Karls­sons sista i Holste­bro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.