God start för slak­te­ri­et i Väs­tan­kvarn

Västra Nyland - - News - MIRA STRANDBERG

Slak­te­ri­et Me­at­gard i Väs­tan­kvarn har fun­ge­rat i en må­nad. Star­ten har fo­ku­se­rat på slakt och styck­ning av får.

Kring tre vec­kor för­se­nat, i slu­tet av sep­tem­ber, kun­de slak­te­ri­et Me­at­gard bör­ja sin verk­sam­het. De förs­ta vec­kor­na har per­so­na­len fo­ku­se­rat på slakt och styck­ning av får men även li­te nöt och gris har slak­tats.

– Vi har kom­mit för­vå­nans­värt bra i gång. Vi slak­tar två-tre da­gar i vec­kan. I ok­to­ber har vi slak­tat 250 får el­ler lamm. Nu i bör­jan har vi kon­cen­tre­rat oss på att lä­ra oss pro­ces­ser­na och få allt att fun­ge­ra smi­di­ga­re, sä­ger slak­te­ri­ets vd Rai­ja Rehn­berg.

För det är myc­ket som ska stäm­ma för att slak­te­ri­pro­ces­sen ska gå bra. Utö­ver allt pap­pers­ar­be­te och över­vak­ning med egen­kon­troll­plan, la­bo­ra­to­rie­pro­ver och myc­ket mer ska ock­så det prak­tis­ka ar­be­tet lö­pa smi­digt. Utö­ver slak­te­ri­ets eg­na ru­ti­ner ska ock­så en gransk­nings­ve­te­ri­när pas­sas in i sche­mat.

– Al­la djur som slak­tas här grans­kas då de kom­mer av en ve­te­ri­när. Ef­ter slakt­ning­en grans­kas krop­par­na på nytt av ve­te­ri­nä­ren.

Över­ras­kan­de svårt att styc­ka

Styc­ke­ri­et har fun­ge­rat i un­ge­fär tre vec­kor, och den de­len av verk­sam­he­ten har bju­dit på li­te över­rask­ning­ar.

– Det är så myc­ket enkla­re att slak­ta än att styc­ka. Det finns till ex­em­pel 25 oli­ka sätt att styc­ka får. Där har vi haft myc­ket att lä­ra oss, sä­ger Rehn­berg.

Föl­jan­de steg för slak­te­ri­et är att bör­ja slak­ta me­ra nöt och gris. Att öka han­te­ring­en av vilt är där­e­mot ing­et man sik­tar på.

– Det är gans­ka na­tur­ligt att Vilt­går­den skö­ter om den bi­ten. Men vi har be­red­skap att styc­ka vilt nu, så om de be­hö­ver hjälp med styck­ning och pack­ning står vi till för­fo­gan­de.

Lo­gis­tisk för­del

Me­at­gard ägs av 27 pro­du­cen­ter som själ­va har djur. En av dem är Rann­vi Wal­lén som dri­ver fö­re­ta­get Stall­wal­len. Hon har lå­tit slak­ta sju lamm i Me­at­gard.

– Det fun­ge­ra­de jät­te­bra. Det är klart att det så här i bör­jan är myc­ket prak­tiskt som ska fun­ge­ra men jag tyc­ker att de an­ställ­das in­ställ­ning är så bra. De vill ta re­da på, lä­ra sig och för­bätt­ra sa­ker och de är öpp­na för feed­back, sä­ger hon.

Den sto­ra för­de­len med slak­te­ri­et i Väs­tan­kvarn är en­ligt Wal­lén lo­gisti­ken.

– I och med att de slak­tar, styc­kar och pac­kar på sam­ma stäl­le så är det myc­ket be­hän­di­ga­re för pro­du­cen­ten. Ti­di­ga­re har det va­rit ett köttral­ly för pro­du­cen­ten då man va­rit tvung­en att trans­por­te­ra köt­tet för styck­ning till ett an­nat stäl­le än slak­te­ri­et.

Det är så myc­ket enkla­re att slak­ta än att styc­ka. Det finns till ex­em­pel 25 oli­ka sätt att styc­ka får. Där har vi haft myc­ket att lä­ra oss.

Rai­ja Rehn­berg vd

FOTO: LINA ENLUND

NOGA. Slak­te­ri­et Me­at­gards vd Rai­ja Rehn­berg del­tar själv in­te i det prak­tis­ka ar­be­tet med att slak­ta och styc­ka, där­e­mot tar hon de la­bo­ra­to­rie­pro­ver som krävs var­je vec­ka.

PÅ JAKT. Jakt­hun­den Eb­ba med da­gens gräsands­byte.

OCK­SÅ FÅ­GEL. Vilt­går­den säl­jer bland an­nat gräsand och kric­ka, som fö­re­kom­mer rik­ligt i bland an­nat Fa­ger­vi­ken i In­gå. Från väns­ter i bå­ten Vilt­går­dens grun­da­re Tomas Lan­ders, mark­nads­fö­rings­chef An­na Pil­ka­ma och vd Mat­ti Kor­ho­nen.

GÅR UN­DAN. Pe­ter Va­mo­si, med röt­ter i Ung­ern, styc­kar hjort och älg på lö­pan­de band un­der jakt­sä­song­en. Stäm­peln vi­sar att viltet grans­kats och god­känts av en ve­te­ri­när.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.