”Det är så ro­ligt att gö­ra kom­bu­cha”

Kom­bu­cha-till­verk­ning­en tog över Lau­ra Lund­ströms kök. Nu har hon star­tat fö­re­tag och hyr ut­rym­men för att till­ver­ka dryc­ken.

Västra Nyland - - News - TEXT SA­RAH GRÖNSTRAND sa­rah.gronstrand@ksf­me­dia.fi FOTO LINA ENLUND sa­rah.gronstrand@ksf­me­dia.fi

I ett rum i fö­re det­ta Spor­rong­fas­tig­he­ten i Eke­näs finns sto­ra vi­ta bun­kar med han­du­kar över sig med jä­san­de in­ne­håll. På en stor hyl­la finns bur­kar med nå­got svamplik­nan­de i sig. På bor­det i mit­ten står färg­gla­da glas­flas­kor med den fär­di­ga pro­duk­ten – kom­bu­cha.

Det är ett fer­men­te­rat te. Jäs­ning­en sker med hjälp av bak­te­ri­e­kul­tu­rer som om­vand­lar sock­ret till oli­ka or­ga­nis­ka sy­ror.

– Kom­bu­cha fal­ler in­te al­la i sma­ken då den har sin egen spe­ci­el­la smak. En del kun­der gil­lar det, and­ra har vant sig vid sma­ken och en del dric­ker det för att det är ett häl­so­samt al­ter­na­tiv till vin, öl el­ler läsk. Jag dric­ker det för att det är gott, sä­ger Lau­ra Lund­ström.

Hon har ny­li­gen star­tat fö­re­ta­get Qu­een Kom­bu­cha. Ef­tersom många sto­ra kom­bu­cha­fö­re­tag har väl­digt man­li­ga namn vil­le hon ha nå­got kvinn­li­ga­re.

– Nam­net är en eloge till min mam­ma Ma­rit Lund­ström och en hyll­ning till al­la and­ra kvin­nor, syst­rar och fö­re­bil­der.

Bör­ja­de på re­ko

Lau­ra Lund­ström be­höv­de ett ut­rym­me för till­verk­ning­en ef­tersom ef­ter­frå­gan har ökat och hon in­te läng­re rym­des i sitt eget kök. Se­dan mit­ten av sep­tem­ber hyr hon ett ut­rym­me i fö­re det­ta Spor­rong­fas­tig­he­ten.

För­u­tom att hon säl­jer sin kom­bu­cha via re­ko­ring­en har ock­så lo­ka­la häl­so­kost­bu­ti­ker ta­git in hen­nes dryck i sitt sor­ti­ment.

– Det går åt mer än jag hin­ner pro­du­ce­ra.

Egent­li­gen har hon in­te haft någ- ra pla­ner på att bli fö­re­ta­ga­re, det hän­de av miss­tag.

– Jag lär­de min mam­ma att till­ver­ka kom­bu­cha ef­tersom jag tänk­te att det är bra för hen­ne.

Det var ock­så hen­nes mam­ma som bör­ja­de säl­ja Lau­ra Lund­ströms kom­bu­cha via re­ko­ring­en i Eke­näs. Ef­ter en tid bör­ja­de hon ock­så va­ra med och säl­ja.

Lund­ström tyc­ker re­ko­ring­en fun­ge­rar bra som en platt­form för att star­ta upp fö­re­tag.

– Jag ha­de ald­rig ens tänkt att kom­bu­cha kan bli ett fö­re­tag. Om det in­te var för ef­ter­frå­gan på re­ko ha­de jag ald­rig ta­git ste­get till att bli fö­re­ta­ga­re.

För­de­len med re­ko­ring­en är att hon får di­rekt re­spons av kun­der­na. Om kun­der­na in­te gil­lat en smak har hon fått hö­ra om det ge­nast.

– Blå­bär var en smak som blev li­te platt, och det fick jag hö­ra av mi­na kun­der.

Tes­tar sig fram

Att ex­pe­ri­men­te­ra med oli­ka sma­ker är nå­got Lau­ra Lund­ström nju­ter av.

– Det är så ro­ligt att gö­ra kom­bu­cha.

När hon bör­ja­de till­ver­ka dryc­ken smak­sat­te hon den med ling­on och äpp­le. Den smak­kom­bi­na­tio­nen säl­jer hon fort­fa­ran­de.

I två små bur­kar finns två nya ex­pe­ri­ment.

– Jag skul­le vil­ja ha en ju­li­ga­re kom­bu­cha, så jag tes­tar med glöggkryd­dor. I den and­ra har jag la­ven­del och hal­lon, ef­tersom jag har hört att la­ven­del sma­kar gott i kom­bu­cha.

Lau­ra Lund­ström väl­jer att an­vän­da in­hems­ka pro­duk­ter till sin dryck så långt som möj­ligt. Om hon be­hö­ver ut­länds­ka pro­duk­ter, såsom te och ing­e­fä­ra, an­vän­der hon eko­lo­gis­ka så­da­na.

Såsom många fer­men­te­ra­de pro­duk­ter an­ses dryc­ken häl­so­sam ef­tersom man får i sig le­van­de mjölk­sy­re­bak­te­ri­er.

– Men man mås­te kom­ma ihåg att det är ett livs­me­del, in­te en me­di­cin. Det är bra att få i sig på sam­ma sätt som surkål och yog­hurt.

GIL­LAR EX­PE­RI­MENT. Lau­ra Lund­ström gil­lar att ex­pe­ri­men­te­ra med oli­ka sma­ker och tes­tar för till­fäl­let två nya kom­bu­chasma­ker, en med hal­lon-la­ven­del och en med glöggkryd­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.