Tolv kvin­nor i topp 100

Västra Nyland - - News - AN­NA SVARTSTRÖM, STAFFAN SMÅROS

Kvin­nor­na kom­mer, igen, en bra bit ned på in­komst­lis­tan.

Ul­la Sjö­ström kom­mer på plats 28 på lis­tan över dem med störst be­skatt­nings­ba­ra in­komst i fjol. Hen­nes in­koms­ter var 9,08 mil­jo­ner eu­ro. Av dem är den ab­so­lu­ta mer­par­ten ka­pi­talin­koms­ter, för­värv­sin­koms­ter­na är ba­ra 68 000 eu­ro.

Peng­ar­na här­stam­mar från för­sälj­ning­en av fö­re­ta­get Te­met. Sjö­ström och hen­nes sys­ter, kom­po­si­tö­ren Kai­ja Saa­ri­a­ho sål­de bo­la­get 2017, vil­ket bland an­nat Ta­louse­lämä rap­por­te­rat om. Syst­rar­na har en­ligt Helsingin Sa­no­mat ärvt fö­re­ta­get av sin far, in­du­strirå­det Lau­no Laak­ko­nen. Te­met finns i Helsing­fors och är spe­ci­a­li­se­rat på bunk­rar och be­folk­nings­skydd.

På plats 23 finns ock­så ett kvin­no­namn, men det är döds­bo­et ef­ter Gre­ta San­dell.

El­sa Fro­mond, som hör till fi­nans­släk­ten Ehrn­rooth, är föl­jan­de kvin­na sett till to­talin­komst med 6,4 mil­jo­ner eu­ro. Hon åter­finns på plats 39. Jaa­na Tu­o­mi­nen, vd för Fis­kars, är på plats 50 med 5,67 mil­jo­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.