Su­per­cell-grun­da­re i in­komst­top­pen igen

Västra Nyland - - News - PATRIK HARALD

Per­so­ner med an­knyt­ning till Su­per­cell top­par ock­så i år lis­tan över fjol­å­rets högs­ta in­koms­ter.

Först på lis­tan finns bo­la­gets vd och grun­da­re Ilk­ka Paa­na­nen med sam­man­lag­da in­koms­ter på 65,25 mil­jo­ner eu­ro. Tvåa är med­grun­da­re Mik­ko Ko­di­so­ja med 57,54 mil­jo­ner i sam­man­lag­da in­koms­ter.

Tre­an på lis­tan är över­rask­nings­nam­net Alex­an­der Han­hi­ko­ski, upp­starts­fö­re­ta­ga­re från Jy­vä­skylä. Han­hi­ko­ski grun­da­de 2013 fö­re­ta­get Bit­ti­si­ir­to, som står bakom tjäns­ten Pi­ka­si­ir­to, med vars hjälp pri­vat­per­so­ner kan skic­ka peng­ar till varand­ra.

Fjär­de på lis­tan är Plan­mecagrun­da­ren He­ik­ki Kyösti­lä. Plan­meca till­ver­kar ut­rust­ning för tand­läkar­bran­schen.

De två föl­jan­de pla­ce­ring­ar­na in­ne­has av Su­per­cells eko­no­mi­di­rek­tör Jan­ne Snell­man samt med­grun­da­re Nicho­las Dero­me.

På plats sju finns ti­di­ga­re At­ten­do­di­rek­tö­ren Ant­ti Yli­kor­ka­la, på plats åt­ta Su­per­cells Vi­sa Forsten

och på plats nio Lehto Groups vd Asko Myl­lymä­ki.

Tion­de på lis­tan är Eto­la-bo­la­gens hu­vud­ä­ga­re, in­ve­ste­ra­ren Erk­ki Eto­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.