Nu ska Lin­da Sand­blom hop­pa högt igen

Två år i rad har Lin­da Sand­bloms sä­songs­bäs­ta ut­om­hus bli­vit 184 cen­ti­me­ter. HIK-fri­id­rotts höjd­hop­pa­re sä­ger att det in­te är ak­tu­ellt näs­ta sä­song.

Västra Nyland - - News - JESPER SUNDSTRÖM jesper.sunds­trom@ksf­me­dia.fi

Ef­ter en sä­song som in­te gick en­ligt pla­ner­na tog Lin­da Sand­blom en – för hen­ne – lång pa­us. Hon höll sig bor­ta från höjd­hopp i en må­nad och mo­ti­va­tio­nen var till­ba­ka när trä­ning­en åter­upp­togs.

– Jag har all­tid sagt att jag fun­de­rar på fram­ti­den ef­ter var­je sä­song, men när det var som job­bi­gast i som­ras var jag in­te sä­ker på hur det skul­le bli i fort­sätt­ning­en.

Även om sä­song­en var mo­tig var Sand­blom ald­rig ska­dad och hon sä­ger att si­tu­a­tio­nen kun­de ha va­rit an­norlun­da om så ha­de va­rit fal­let. Men den sto­ra or­sa­ken till att hon än­nu in­te ha­de fått nog av höjd­hopp var att Sand­blom in­te har upp­nått all­ting hon vill.

– Jag kän­ner än­nu in­te att jag fått ut allt av min po­ten­ti­al. Jag vet att jag kan bätt­re än de se­nas­te åren vi­sar.

Jag kän­ner än­nu in­te att jag har fått ut all­ting av min po­ten­ti­al. Jag vet att jag kan bätt­re än vad de se­nas­te åren vi­sar.

Lin­da Sand­blom

Mot Skott­land

Un­der den kom­man­de in­om­hus­sä­song­en är tan­ken att det skall bli fle­ra täv­ling­ar än i fjol och det be­ror på att in­om­hus-EM av­görs i Glas­gow i bör­jan av mars. I det här ske­det vet Sand­blom in­te när in­om­hus­sä­song­en bör­jar och hon kan hel­ler in­te sä­ga hur många täv­ling­ar som kan bli ak­tu­el­la.

– Det finns ju in­te många täv­ling­ar i Fin­land, så vill jag täv­la myc­ket mås­te det ske ut­om­lands. Men det är svårt att sä­ga hur det blir med det. Jag har in­te nå­got desto bätt­re re­sul­tat att fal­la till­ba­ka på ef­ter i fjol och då bru­kar det va­ra svårt att få en täv­lingsin­bju­dan.

Sand­blom trä­nar för till­fäl­let i Han­gö och för­be­re­del­ser­na in­för näs­ta år har re­dan va­rit i gång en tid. Vid si­dan av fri­id­rotts­sats­ning fun­ge­rar hon ock­så som HC HIK:s verk­sam­hets­le­da­re och dess­utom le­der hon ett pro­jekt, Rö­rel­se­kul, som be­rör al­la för­sko­lor och da­gis­barn i ål­dern 3–5 år i Han­gö.

– Det är bra för mig att ha någon­ting an­nat än höjd­hopp och jag tyc­ker om det. Där­e­mot krävs myc­ket pla­ne­ring från min si­da för att all­ting skall gå ihop.

Två tunga år

När den se­nas­te ut­om­hus­sä­song­en sum­me­ra­des ha­de Sand­blom för and­ra året i rad in­te hop­pat hög­re än 184 cen­ti­me­ter. Se­nast hon har hop­pat hög­re än så var i OS-kva­let 2016, då blev det 189 cen­ti­me­ter. Sand­bloms per­son­li­ga – och sam­ti­digt fin­länds­ka re­kord – är fy­ra cen­ti­me­ter hög­re.

– För­stås lär man sig av si­na miss­tag och tunga sä­song­er re­sul­te­rar ock­så i en del läx­or. Men det är ingen­ting jag re­kom­men­de­rar och på det psy­kis­ka pla­net är det in­te ak­tu­ellt med ett li­ka­dant år igen.

Även om slut­re­sul­ta­tet bli­vit det­sam­ma två år i rad, så kän­des den se­nas­te sä­song­en tyng­re. Den främs­ta or­sa­ken till det var, en­ligt Sand­blom, det fak­tum att hon var frisk och att hon var på gång. Men till slut var sä­song­en än­då över fö­re fri­id­rotts­lands­kam­pen mot Sve­ri­ge.

Mot­gång­ar­na har in­te re­sul­te­rat i någ­ra ra­di­ka­la för­änd­ring­ar i upp­läg­get. Där­e­mot sä­ger Sand­blom att hon i fort­sätt­ning­en pla­ne­rar att sät­ta upp fle­ra mind­re del­mål.

– Det är mål som jag hål­ler för mig själv och jag tror att det kan va­ra bra.

Sent mäs­ter­skap

Om all­ting går som tänkt näs­ta år täv­lar Lin­da Sand­blom i två in­ter­na­tio­nel­la mäs­ter­skap: in­om­hus-EM i Glas­gow och ut­om­hus-VM i Do­ha. Det se­na­re mäs­ter­ska­pet är se­dan ett ka­pi­tel för sig och av­görs i slu­tet av sep­tem­ber och i bör­jan av ok­to­ber. Det hör in­te till van­lig­he­ter­na och kan va­ra en ut­ma­ning för id­rot­tar­na som mås­te för­länga si­na sä­song­er.

– Det är li­ka för al­la men jag för­står in­te var­för man ska ord­na mäs­ter­ska­pet i ett land där man in­te kan täv­la i ti­di­ga­re än så här. Min åsikt är att det är dumt och det sak­nas ju in­te and­ra län­der som man kan täv­la i.

FOTO: THOMAS SUNDSTRÖM

NY FART. Näs­ta sä­song sik­tar Lin­da Sand­blom hög­re än 184 cen­ti­me­ter. Näs­ta år av­görs ock­så bå­de in­om­hus-EM och ut­om­hus-VM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.