ANDRAS RÖSTER

Västra Nyland - - Ledare -

Ta chan­sen att pro­va plast­ban­ta, gör det hem­ma el­ler på ar­bets­plat­sen. Re­sul­ta­tet be­hö­ver in­te i det här ske­det va­ra det vik­ti­ga, pro­ces­sen kan va­ra minst li­ka vär­de­full.

Nya Åland Hei­di Hen­ders­son om att det 2016 pro­du­ce­ra­des 335 mil­jo­ner ton plast i värl­den.

Om det blir ”Bad Ing­lis” som träng­er ut fins­kan och svens­kan ris­ke­rar vi få ett Fin­land där vi är skra­la på tre språk.

Ös­ter­bot­tens Tid­ning Hen­rik Oth­man om att kun­ska­per i eng­els­ka tvek­löst är en port mot värl­den, men oron för att eng­els­kan på hem­ma­plan ska un­der­grä­va na­tio­nal­språ­kens ställ­ning är be­fo­gad.

För­sva­ga­de av hung­er du­kar tu­sen­tals män­ni­skor un­der i dif­teri och ko­le­ra. Re­dan i vå­ras räk­na­de nå­gon ut att det dog ett barn var tion­de mi­nut i Jemen. Se­dan dess har si­tu­a­tio­nen för ci­vil­be­folk­ning­en för­vär­rats.

Ex­pres­sen om kri­get i Jemen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.