Manskör gör Prag­pro­gram

Västra Nyland - - Ledare -

Eke­näs manskör åker på sång­fes­ti­val till Prag den 8–11 no­vem­ber. Sitt pro­gram fram­för de på en konsert i Snå­resa­len på svens­ka da­gen. Kon­ser­ten be­står av två de­lar: dels sakra­la sång­er, som skall fram­fö­ras i kyr­kor i cent­rum av Prag, dels sång­er som kö­ren får sjunga på ga­tor och torg i Prags gam­la stad.

Kö­ren di­ri­ge­ras av Hans Meck­lin (bil­den) och vice­di­ri­gent So­li Kron­ström.

Ef­tersom det är svens­ka da­gen av­slu­tas kon­ser­ten med Mo­dersmå­lets sång, som sjungs uni­sont med publi­ken.

Si­gurd Snå­resa­len, Eke­näs, tis­da­gen den 6 no­vem­ber kl. 18.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.