Zacha­ri­as To­pe­li­us på pro­gram­met

Västra Nyland - - Ledare - KAJ SJÖBLOM

In­gå Se­ni­o­rers förs­ta må­nads­träff på hös­ten hölls den 17 sep­tem­ber med pro­gram om Zacha­ri­as To­pe­li­us.

Rolf Sonn­tag, Camilla Sonn­tagBack­man och Ro­bert Back­man fram­för­de ett om­väx­lan­de pro­gram om skal­den i ord och to­ner, med so­lo­sång, allsång och be­rät­tan­de om To­pe­li­us långa och pro­duk­ti­va liv.

Fle­ra än 70 med­lem­mar lyss­na­de till Sven Sids in­for­ma­tion om pjä­sen Man­ner­heim – man­nen och my­ten som vi skall se den 25 no­vem­ber på Tryc­ke­ri­te­a­tern i Ka­ris. Föl­jan­de te­a­ter­be­sök är Åbo Svens­ka Teater den 9 feb­ru­a­ri och pjä­sen Ja­ne Ey­re.

Den 15 ok­to­ber sam­la­des vi åter till må­nads­träff. Som gäs­ter ha­de vi kom­mun­di­rek­tö­ren Ro­bert Ny­man och äldre­rå­dets ord­fö­ran­de Ro­ger Bi­ström.

Ef­ter ord­fö­ran­de Kaj Sjö­bloms väl­komst­ord och in­for­ma­tion om kom­man­de te­a­ter­be­sök och öv­rigt pro­gram var det kom­mun­di­rek­tö­rens tur. Han bör­ja­de med att kra­ma Bab­ben Back­man som var rek­tor sam­ti­digt som Ro­bert Ny­man var bild­nings­chef i kom­mu­nen och han kon­sta­te­ra­de att det är åt­ta år se­dan han läm­na­de sin tjänst i In­gå och flyt­ta­de till Ra­se­borg.

Någon­ting bör han ha gjort bra ef­tersom han nu blev vald till kom­mun­di­rek­tör i In­gå. Som mål­sätt­ning har Ro­bert att ar­be­ta för kom­mu­nens och in­ne­vå­nar­nas väl­be­fin­nan­de. Ut­ma­ning­en är att vi har för få som job­bar och snart blir al­la de sto­ra års­klas­ser­na pen­sio­ne­ra­de. In­gå Strand-pro­jek­tet är nå­got nytt som be­rör hamnen och in­fra­struk­tu­ren. En av­gö­ran­de för­del är att In­gås cent­rum lig­ger vid ha­vet med plats för ny bygg­na­tion.

Ro­bert Ny­man ha­de frå­gor för fram­ti­den. Vad kom­mer att hän­da? Finns det bi­lar som man får kö­ra om 20 år el­ler är man en­bart pas­sa­ge­ra­re? Hör Fa­ce­book och Twit­ter till det för­gång­na? Han kon­sta­te­ra­de att det är förs­ta gång­en han som kom­mun­di­rek­tör träf­far så här många In­gå­bor på en gång, som ger möj­lig­het till in­ter­ak­tiv di­a­log.

Med­lem­mar­na fram­för­de att tax­ire­sor­nas till­gäng­lig­het i dag är ett stort pro­blem. Vän­te­ti­der­na är långa och osäk­ra, det är svårt att få kon­takt via be­ställ­nings­num­ror­na, an­ropstax­in, färd­tjänst och FPA-re­sor­na. Säl­lan har man en per­son som i and­ra än­dan ta­lar svens­ka.

Beslöts att kom­mu­nen ord­nar en in­for­ma­tion med oss kring des­sa frå­gor. Fö­re det sam­lar vi in fak­ta om hur kne­pigt det kan va­ra att få en taxi som kom­mer på rätt tid. Upp­gif­ter­na sänds till Di­sa Flyt­h­ström. Där­ef­ter tar Ro­bert Ny­man upp­gif­ter­na till kom­mu­nen och re­der upp frå­gor an­gå­en­de de oli­ka tax­ire­sor­na.

Ef­ter kaf­fe­pa­u­sen in­for­me­ra­de Ro­ger Bi­ström om äldre­rå­dets sam­man­sätt­ning, upp­gif­ter och verk­sam­het. Äldre­rå­det som på­verk­nings­or­gan del­tar i dis­kus­sio­ner och ut­ta­lar sig i frå­gor som be­rör den äld­re be­folk­ning­en i kom­mu­nen.

Äldre­rå­det kan även gö­ra för­slag till nämn­der­na och and­ra kom­mu­na­la or­gan. Rå­det sam­man­trä­der fy­ra gång­er un­der året och vid be­hov of­ta­re. Ak­tu­el­la frå­gor är ut­lå­tan­de om en ny bro­schyr an­gå­en­de ser­vicen, tra­fik­sä­ker­het och pla­ne­rings­frå­gor rö­ran­de oli­ka slag av bo­stä­der för äld­re In­gå.

Ett stort tack till al­la vär­din­nor som sköt­te om kaf­fe­ser­ve­ring­en.

FOTO: BARBRO BACK­MAN

TRÄFF. Ord­fö­ran­de Kaj Sjöblom i sam­språk med kom­mun­di­rek­tör Ro­bert Ny­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.