Christof­fer Strandberg ta­lar på svens­ka da­gen

Västra Nyland - - Ledare -

Skå­de­spe­la­ren och ko­mi­kern Christof­fer Strandberg, själv Sjun­deå­bo, är fest­ta­la­re på årets svens­ka da­gen­fest på or­ten. Strandberg är för till­fäl­let ak­tu­ell i un­der­håll­nings­pro­gram­met Pu­tous på MTV3 och i fö­re­ställ­ning­en Kinky Boots på Helsing­fors stads­tea­ter.

Utö­ver Strand­bergs fest­tal bju­der svens­ka da­gen-fes­ten på mu­sik av för­sam­ling­ens barn­kör och kaf­fe med till­tugg.

Ca­pel­la, Fle­mings­vä­gen 2, den 6 no­vem­ber kloc­kan 18.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.