TIS­DAG

Västra Nyland - - Ledare -

EldLjus. Eld Ljus är en fem vec­kors te­ma­pe­ri­od i ok­to­ber-no­vem­ber, i Fis­kars Bruk. Te­ma­vec­kor­na häm­tar med sig ljus­konst och ljudin­stal­la­tio­ner mitt i höst­mörk­ret. Fis­kars Bruk, Fis­karsv. 9.

Bröd­kyr­ka. Ma­ria Ni­kan­der hål­ler an­dakt. Brödut­del­ning och kaf­fe­ser­ve­ring. Eke­näs Mis­sions­kyr­ka, Björk­näsg. 11, kl. 14.

Min­nes­trä­nings­grupp för min­nes­sju­ka. An­mäl dig på för­hand till Han­na Nord­ström 0400 321 239. Arr. Ny­lands Min­neslots. För­sam­lings­hem­met, Lars­sonsv. 1, Eke­näs, kl. 14–15.30.

Stöd­grupp för när­stå­en­de till min­nes­sju­ka. An­mäl dig på för­hand till Han­na Nord­ström 0400 321 239. Arr. Ny­lands Min­neslots. För­sam­lings­hem­met, Lars­sonsv. 1, Eke­näs, kl. 14–15.30.

Förstain­fo­kväll. Äldre­omsor­gens över­läka­re Sol­veig Lun­dqvist be­rät­tar om min­nes­sjuk­do­mar och vår­den av dem. Se­ni­or­råd­giv­ning­en in­for­me­rar. Ny­lands Min­neslots in­for­me­rar om sin verk­sam­het i Ra­se­borg. Vil­la Ane­mo­ne, Köp­mansg. 27, Ka­ris, kl. 17–19.

Ar­ki­va­lia - Lo­ka­lar­ki­vet i Kyrkslätt är öp­pet. För­va­ring av för­e­ning­ars, går­dars och pri­va­ta hand­ling­ar och fo­to­gra­fi­er. Råd­giv­ning och mot­tag­ning av sam­ling­ar. Di­gi­ta­la kyrk­böc­ker till på­se­en­de. Gam­la Hin­ders­byv. 19 A 7, kl. 17–19.

Eke­näs Manskörs Prag­kon­sert. Bil­jet­ter vid dör­ren. Si­gurd Snå­resa­len, Ra­se­borgsv. 6-8, Ra­se­borg, kl. 18.30.

Man­ner­heim - man­nen och my­ten. Pjä­sen läm­par sig främst för sko­le­le­ver i hög­sta­di­e­och gym­na­si­e­ål­der, vux­na och pen­sio­nä­rer. Pre­sen­te­ras av Väst­ny­länds­ka Ung­doms­ring­en, i sam­ar­be­te med Ny­lands Bri­gad och Ny­lands Bri­gads gil­le. Tryc­ke­ri­Te­a­tern, Torgg. 1, Ra­se­borg, kl. 19.

Öp­pen bi­bel­sko­la: Lek­tion 4. Be­tes­da Church, pingst­för­sam­ling­en i Ra­se­borg, Långg. 19, kl. 19.

ONS­DAG

EldLjus. Eld Ljus är en fem vec­kors te­ma­pe­ri­od i ok­to­ber-no­vem­ber, i Fis­kars Bruk. Te­ma­vec­kor­na häm­tar med sig ljus­konst och ljudin­stal­la­tio­ner mitt i höst­mörk­ret. Fis­kars Bruk, Fis­karsv. 9. Wo­men´s Wed­nes­day Kvin­nor­nas ons­dag öp­pet ar­bets­rum för kvin­nor. Nu finns här ett fo­rum där vi kan mö­tas. Wil­da har ett tyst rum där du kan job­ba ostört, caférum­met där vi kan um­gås, de­la vå­ra dröm­mar och vi­sio­ner, ut­by­ta ideér, va­ra varand­ras boll­plank. Café Wil­da, Gustav Wa­sa g. 4, Ra­se­borg, kl. 10–18.

An­mäl dig på för­hand till Han­na Nord­ström 0400 321 239. Arr. Ny­lands Min­neslots. Med­bor­garin­sti­tu­tet Ra­se­borg, Torgg. 8, kl. 10.30–12.

Stöd­grupp för när­stå­en­de till min­nes­sju­ka. An­mäl dig på för­hand till Han­na Nord­ström 0400 321 239. Arr. Ny­lands Min­neslots. Med­bor­garin­sti­tu­tet Ra­se­borg, Torgg. 8, kl. 10.30–12.

MK-Lop­pis. On-fre kl. 13-17 och lö kl. 10-13. Kom och fyn­da. Vill du skän­ka va­ror vän­li­gen ring 046 613 3421. Eke­näs Mis­sions­kyr­ka, Björk­näsg. 11.

Bygg­nads­kväll. Ru­bri­ken är pla­ne­ring­en i In­gå kom­mun. Vi har Ai­ja Au­tio, In­gås tf. pla­ne­rings­chef som gäst. Kaf­fe­ser­ve­ring­en kl. 17.30. Till­ställ­ning­en är öp­pen för al­la. Arr. In­gå Eg­na­hems­för­e­ning­en rf. In­gå bib­li­o­tek, Café Wil­helms­dal, Ola West­mans al­lé 1, kl. 17.30.

En sor­ge­grupp star­tar. Sor­ge­grup­pen är till för dig som för­lo­rat en nä­ra an­hö­rig el­ler vän. Sor­gens an­sik­ten är så oli­ka - i den här grup­pens ge­men­skap de­lar vi er­fa­ren­he­ter till­sam­mans. Grup­pen leds av kyr­ko­her­de Ni­i­na Mu­ra. Han­gö kyr­ka, Kyrk­bac­ken 1, kl. 18–19.

Dans­kurs i fus­ku och bugg. Fus­ku från kl. 18-19 och bugg från kl. 19-20 på ons­da­gar i Ös­ter­by sko­la. Ing­en för­hands­kun­skap be­hövs. Kur­sen pas­sar li­ka bra för sing­el­dan­sa­re som för par­dan­sa­re. Arr. Ra­se­borgs Swing Club. Ös­ter­by sko­la i Eke­näs, Ös­ter­byv. 51, kl. 18–20.

Kvin­na i In­gå. Hurudan män­ni­ska skall jag bli? Hen­ri­ka Franck, pro­rek­tor, Ar­ca­da. Tre ons­dags­kväl­lar med in­tres­san­ta kvin­nor och frå­gor om li­vet. Kaf­fe- och te­ser­ve­ring. Fritt in­trä­de. På svens­ka, dis­kus­sio­nen två­språ­kig. Arr. In­gå mart­ha­för­e­ning. Bib­li­o­te­ket, Kom­mun­hu­set, In­gå, kl. 18–20.

Re­gis­sör Six­ten Lund­berg. Tex­ter av Six­ten Lund­berg och Ta­pio Laa­so­nen. Ka­pell­mäs­ta­re Coa Rehn. Bo­ka bil­jet­ter på tfn 044 017 0176 må-fre kl. 9-12 och kl. 13-16. Arr. Präst­kul­la­nej­dens hem­bygds­för­e­ning. För­e­nings­går­den Mal­må­sa i Präst­kul­la, Nit­laxv. 12, kl. 19.

TORS­DAG

EldLjus. Eld Ljus är en fem vec­kors te­ma­pe­ri­od i ok­to­ber-no­vem­ber, i Fis­kars Bruk. Te­ma­vec­kor­na häm­tar med sig ljus­konst och ljudin­stal­la­tio­ner mitt i höst­mörk­ret. Fis­kars Bruk, Fis­karsv. 9.

Ef­ter­mid­dags­pys­sel i Lil­laLuc­kan Ra­se­borg. Det nya rum­met för barn­kul­tur i Ra­se­borg. Ka­ris bib­li­o­tek, Centralg. 90, kl. 12–15.30.

Bin­go. Arr. Po­jo ung­doms­för­e­ning. Hö­gå­sa, Po­jo kyrk­by, Gam­la Åbov. 85, kl. 18.30.

Man­ner­heim - man­nen och my­ten. Pjä­sen läm­par sig främst för sko­le­le­ver i hög­sta­di­e­och gym­na­si­e­ål­der, vux­na och pen­sio­nä­rer. Pre­sen­te­ras av Väst­ny­länds­ka Ung­doms­ring­en, i sam­ar­be­te med Ny­lands Bri­gad och Ny­lands Bri­gads gil­le. Tryc­ke­ri­Te­a­tern, Torgg. 1, Ra­se­borg, kl. 19.

Bok­ka­la­set i Eke­näs - Se sam­ti­den ge­nom histo­ri­en. Stu­re Lind­holm i ett publikt sam­tal med kyr­ko­her­de An­ders Lind­ström om var­för kun­skap om histo­ri­en är vik­tig för vår sam­tid och fram­tid. Arr. Eke­näsnej­dens svens­ka för­sam­ling. Eke­näs för­sam­lings­hem, Lars­sonsv. 1, kl. 19.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.