Bätt­re skägg med kni­ven på stru­pen

Västra Nyland - - News - KRISTOF­FER NÖJD kristof­fer.nojd@ksf­me­dia.fi

Jan­ni­ca Ny­man vil­le syss­la med hår men in­te gå i mam­mas fri­sör­fot­spår. Att hon ut­bil­da­de sig till bar­be­ra­re var en lyc­kad kom­pro­miss.

Jan­ni­ca Ny­man är ba­ra 20 år gam­mal. Hon star­ta­de sitt Eke­näs­fö­re­tag Bar­bers­hop Ga­ra­get i bör­jan av sep­tem­ber ge­nast ef­ter att hon blev utex­a­mi­ne­rad från en fy­ra må­na­der lång ut­bild­ning vid en privat bar­be­rar­sko­la i Helsing­fors.

– Jag gjor­de det ef­tersom det in­te fanns nå­gon an­nan med mot­sva­ran­de tjäns­ter i Eke­näs. Jag kom­mer från Snap­per­tu­na och vil­le bli kvar här.

Jan­ni­cas mam­ma är fri­sör och har ar­be­tat som lä­ra­re på fri­sör­lin­jen vid Ax­x­ell.

– Hon vil­le in­te att jag skul­le bli van­lig fri­sör. Och det vil­le jag in­te hel­ler. Men det här gick hon med på.

Bar­bers­hop-tren­den är stark just nu. Mot­sva­ran­de tjäns­ter er­bjuds se­dan en tid till­ba­ka ock­så av Ann-Sofi Eriks­son på An­ni’s Bar­bers­hop i Hangö och av Far­hand Xarib på Partu­ri Oscar i Ka­ris.

– I Sy­deu­ro­pa finns det bar­be­ra­re över­allt. Nu har de bli­vit van­li­ga­re hos oss, myc­ket tack va­re in­vand­ring­en. Bar­be­rar­na med ut­ländsk bak­grund är of­ta jät­te­duk­ti­ga. Men de är of­tast män. Det är li­te spe­ci­ellt att en ung tjej är bar­be­ra­re.

En av bar­be­rar­nas spe­ci­a­li­te­ter är att de trim­mar skägg med kniv.

– Un­der en lång tid var det in­te så vik­tigt för kar­lar hur de såg ut. Nu har det bli­vit så att om man har skägg så ska det va­ra vår­dat.

Tyd­li­gen fanns det be­ställ­ning på nå­gon som kan an­sa skägg i Eke­näs.

– Fle­ra kun­der har kon­sta­te­rat att de nu kan be­hål­la si­na skägg. Ti­di­ga­re har de ra­kat av sig skäg­get ef­tersom de in­te ve­tat vad de ska gö­ra med det. Men det krävs in­te så myc­ket för att fixa ett skägg. Att gö­ra lin­jer­na med kniv hjäl­per myc­ket. Det är svå­ra­re att själv hål­la kan­ter­na skar­pa med rak­hy­vel.

Jan­ni­ca är ut­präg­lad herr­fri­sör och mark­nads­för in­te si­na tjäns­ter för kvinn­li­ga kun­der. Men hon sä­ger in­te nej till dem.

– Många kort­hå­ri­ga kvin­nor vill kom­ma till mig. Van­li­ga fris­sor mås­te gö­ra myc­ket an­nat än klipp­ning, till ex­em­pel färg­ning och per­ma­nent. En bar­be­ra­re ba­ra klip­per och blir där­för gans­ka bra på det.

Hen­nes nisch och kanske den tuf­fa in­red­ning­en har gjort att många mam­mor kom­mer till Jan­ni­ca med si­na sö­ner.

– Så störs­ta kund­grup­pen är fak­tiskt unga poj­kar och män i öv­re me­del­ål­dern.

Man­ligt men my­sigt

In­red­ning­en i sa­long­en i hör­net av Råd­hustor­get, på grän­sen till Gam­la stan, är mas­ku­lin men varm och väl­kom­na­de. Det är myc­ket bil, myc­ket verk­stad, myc­ket ame­ri­kanskt, myc­ket ret­ro.

– Jag har ro­tat bland pap­pas gam­la gre­jer i la­du­går­den och köpt en del på lop­pis. Det får in­te kän­nas stelt när man kli­ver in. Man ska kun­na kom­ma in i ar­bets­klä­der och ba­ra sät­ta sig. Det ska kän­nas li­te hem­ma. Har du stam­kun­der re­dan?

– Jo, nu har jag hun­nit ha öp­pet så länge att kun­der har hun­nit återvända. Min mam­ma var­na­de mig och sa­de att det kom­mer att va­ra svårt i bör­jan. Men jag har in­te va­rit ut­an kun­der en en­da dag.

FO­TO: LI­NA ENLUND

FULLT UPP. Jan­ni­ca Ny­man har in­te haft en dag ut­an kun­der se­dan hon öpp­na­de Bar­bers­hop vid tor­get i Eke­näs.

FO­TO: LI­NA ENLUND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.