Kurs ska hjäl­pa ar­bets­sö­kan­de

Västra Nyland - - News - HA­RALD GRÖNSTRAND ha­rald.gronstrand@ksf­me­dia.fi

Den 12 november bör­jar en tre vec­kor lång kurs för ar­bets­sö­kan­de i Hangö. Kur­sen är gra­tis och hjäl­per med bå­de prak­tis­ka de­tal­jer och per­son­lig ut­veck­ling.

– Vi har egent­li­gen två pro­jekt, ett för per­so­ner un­der 30 år och ett för per­so­ner över 30 år, sä­ger Anne-Ma­ri Hätö­nen som är pro­jekt­chef för Du­u­ni­a­gent­ti.

Du­u­ni­a­gent­ti är ett pro­jekt som sam­kom­mu­nen Luksia ord­nar, och den här hös­ten kom­mer det till Hangö. Kur­ser­na som är tre vec­kor långa hålls i Fol­ki­a­cen­ter från och med mit­ten av november.

– Vi hjäl­per al­la gå fram­åt med si­na pla­ner. Det är lät­ta­re att ak­ti­ve­ra sig om man in­te är en­sam hem­ma med en­dast si­na eg­na tan­kar, sä­ger Hätö­nen.

När kur­sen pre­sen­te­ra­des i Hangö stads­bib­li­o­tek dök ett tret­ti­o­tal in­tres­se­ra­de upp för att hö­ra om pro­jek­tet. De fles­ta av dem var in­tres­se­ra­de av kur­sen för per­so­ner över 30 år, men ock­så en hand­full var in­tres­se­ra­de av kur­sen för ung­do­mar.

– Vi lär bland an­nat ut hur man från sko­lan kom­mer in i ar­bets­li­vet. Vi hjäl­per med kon­kre­ta pro­blem, som hur man lyf­ter fram si­na styr­kor, hur man skri­ver en cv och hur man ser po­ten­ti­al man in­te viss­te att man ha­de, sä­ger Ei­la Sa­rin, som kom­mer att hål­la kur­sen för yng­re.

Ut­an­för be­kväm­lig­hets­zo­nen

Sa­rin sä­ger att man un­der kur­sen för ung­do­mar ock­så kom­mer att öva på si­tu­a­tio­ner som man in­te är be­kväm med.

–Ett ty­piskt ex­em­pel är ar­betsin­ter­vju­er, sä­ger hon.

– När jag kom­mer in på en främ­man­de plats så blir jag de­fen­siv trots att jag vet vad jag kan. Ifall jag in­te trä­nar in­för det kom­mer jag att spän­na mig, och det ger ett ner­vöst in­tryck. Det är sam­ma med sys­sel­sätt­ning. Vad ska jag sä­ga, kla­rar jag

av det här, hur går in­ter­vjun? Men det går att trä­na bort, sä­ger Sa­rin.

Ter­hi Ma­ti­ka­i­nen le­der kur­sen för dem som är över 30. I kur­sen träf­fas man tre gång­er i vec­kan un­der tre vec­kors tid.

– Ett av äm­ne­na vi be­hand­lar är att det är vik­tigt att va­ra öp­pen för al­ter­na­tiv. Vi kom­mer att fun­de­ra på vå­ra eg­na för­må­gor, och många över­ras­kas över vad de är ka­pab­la till, sä­ger Ma­ti­ka­i­nen.

Un­der kur­sens förs­ta vec­ka läggs det ut mål för vad del­ta­gar­na vill. Den and­ra vec­kan kom­mer att gå till att se över cv:n, ar­betsan­sök­ning­ar och jobb­sö­kan­de.

– Det går in­te läng­re att ba­ra lä­sa an­non­ser­na i sön­da­gens Helsingin sa­no­mat, sä­ger Ma­ti­ka­i­nen.

Den tred­je vec­kan övar man på in­ter­vju­er, in­ter­ak­tio­ner, sa­ker som är bra att tän­ka på och skol­ning­ar för vi­da­re­ut­bild­ning. Ock­så fö­re­ta­gan­de kom­mer att be­hand­las un­der kur­sen.

Hjäl­per med kom­pe­tens

För­u­tom kur­sen som ord­nas nu i november kan man ock­så via Du­u­ni­a­gen­ti få per­son­lig coach­ning. Dess­utom ord­nar man skol­ning­ar som ger en for­mell kom­pe­tens in­om vis­sa om­rå­den.

– Vi har bland an­nat ord­nat kur­ser för att få hy­gi­en­pass el­ler ar­bets­sä­ker­hetskort. Kur­ser­na har va­rit po­pu­lä­ra, sä­ger Anne-Ma­ri Hätö­nen.

FO­TO: HA­RALD GRÖNSTRAND

IN­SPI­RE­RAR. Pro­jekt­chef Anne-Ma­ri Hätö­nen, kurs­le­da­re Ter­hi Ma­ti­ka­i­nen och Ei­la Sa­rin ar­be­tar med att hjäl­pa ar­bets­sö­kan­de hit­ta jobb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.