Uut­te­ra sa­de upp 30 an­ställ­da

Västra Nyland - - News - JO­HAN­NA LEMSTRÖM jo­han­na.lemstrom@ksf­me­dia.fi

Spe­di­tions­fö­re­ta­get Uut­te­ra i Hangö har slut­fört si­na sam­ar­bets­för­hand­ling­ar och med ome­del­bar ver­kan sagt upp hälf­ten av si­na an­ställ­da. Beske­det gavs i ons­dags.

Hal­va per­so­nal­styr­kan vid spe­di­tions­fir­man Uut­te­ra i Hangö fick i ons­dags be­sked om att ar­bets­för­hål­lan­det är över. Tret­tio av sex­tio an­ställ­da sa­des upp.

Upp­säg­ning­ar­na verk­ställs på grund av mins­kad ar­bets­mängd, fö­re­ta­get mis­te ny­li­gen sin störs­ta kund som val­de en an­nan spe­di­tör i Fri­ham­nen.

Vd Las­se Ni­e­mi sä­ger att man val­de att sä­ga upp de be­rör­da med ome­del­bar ver­kan så att upp­säg­nings­ti­den kun­de bör­ja ge­nast och folk kan gå vi­da­re. De be­rör­da har mel­lan en och sex må­na­ders upp­säg­nings­tid, be­ro­en­de på hur länge an­ställ­nings­för­hål­lan­det va­rat.

– Det här är trå­ki­ga sa­ker, spe­ci­ellt då det hand­lar om folk som job­bat länge i hu­set, som längst i ti­o­tals år, sä­ger Ni­e­mi.

De upp­sag­da kom­mer från al­la grup­per av an­ställ­da, från kans­li­till la­ger­per­so­nal och mon­tö­rer. Ni­e­mi vet att en del re­dan flyt­tat från Hangö el­ler pla­ne­rar att gö­ra det och ak­tivt söker nya jobb.

Hur tror du att era upp­säg­ning­ar på­ver­kar Hangö som stad?

– Svårt att sä­ga, men ham­nen, och även Ko­ver­har, har ju bra dri­ve just nu. Dock är si­tu­a­tio­nen svår ef­tersom det för­mod­li­gen finns ett stort an­tal an­ställ­da vid SSAB i Lapp­vik som ock­så ak­tivt söker nya jobb, sä­ger Ni­e­mi.

På Uut­te­ra fort­sät­ter nu var­da­gen, sä­ger vd:n.

–Ar­bets­styr­kan mot­sva­rar ar­bets­mäng­den.

Om si­tu­a­tio­nen änd­ras och man får nya kun­der som le­der till me­ra jobb er­bjuds gam­la ar­bets­ta­ga­re jobb helt i en­lig­het med la­gen och gäl­lan­de av­tal, kon­sta­te­rar Ni­e­mi.

Uut­te­ra grun­da­des 1945 och är en del av Hel­ka­ma-kon­cer­nen. Verk­sam­he­ten be­står i hu­vud­sak av spe­di­tion och så kal­la­de bil­ter­mi­nalak­ti­vi­te­ter. Uut­te­ra är en av Fin­lands Fri­hamns störs­ta ak­tieä­ga­re och var med och grun­da­de bo­la­get 1960.

Hu­vud­för­tro­en­de­man Petri När­hi­a­ho har in­te kun­nat nås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.