Mark­köp be­fa­ras ska­da central­park

Västra Nyland - - News - PAAVO RANTALAINEN

Köpet av skogs­om­rå­det in­till Kyrkslätt cent­rum de­lar åsik­ter­na. Kom­mun­sty­rel­sen tog be­slut i mån­dags.

Kom­mu­nen har för­hand­lat med en en­skild mar­kä­ga­re om köpet av ett om­rå­de skog mel­lan Jolk­by och Ges­ter­by. Drygt 27 hek­tar skog kos­tar un­ge­fär 1,8 mil­jo­ner eu­ro.

Köpet har väckt myc­ket de­batt re­dan på för­hand. Det finns en räds­la för att plan­lägg­ning­en av om­rå­det och bygg­ar­be­te­na på det kom­mer att för­stö­ra cen­tralskogs­om­rå­det som sam­man­bin­der cent­rum med Ma­sa­by.

I kom­mun­sty­rel­sen fö­reslog Re­et­ta Hy­vä­ri­nen (Grö­na) att kom­mu­nen in­te kö­per om­rå­det. För­sla­get till köpet grun­dar sig på en plan­lös­ning där bygg­mäng­den en­ligt Hy­vä­ri­nen är över­di­men­sio­ne­rad och skul­le le­da till att den för Kyrkslätts­bor­na vik­ti­ga Cen­tralsko­gen splitt­ras. För­sla­get föll med rös­ter­na 6–7.

Kom­mu­nens mar­kan­skaff­ning­ar bor­de sty­ras till om­rå­den som na­tur­ligt skul­le stö­da sig på kol­lek­tiv­tra­fik, spe­ci­ellt spår­tra­fik, an­ses det i mot­för­sla­get.

För att kö­pa mark­om­rå­det rös­ta­de Ari Ha­ri­nen (SDP), Pirk­ko Leh­ti­nen (SDP), Ulf Kje­rin (SFP), An­na Ain­ti­la (SFP), Hans Hed­berg (SFP), Ant­ti Ki­lap­pa (Grö­na) och Ant­ti Sa­lo­nen (C). Mot köpet rös­ta­de Ti­mo Haa­pa­ni­e­mi (Saml), An­niMa­ri Sy­vä­ni­e­mi (Saml), Mat­ti Kau­ri­la (Saml), Saa­ra Huh­mar­ni­e­mi (Grö­na), Re­et­ta Hy­vä­ri­nen (Grö­na) och Ve­sa-Pek­ka Sai­nio (Sannf).

Un­der mö­tet gjor­de Ari Ha­ri­nen ett tillägg till be­slu­tet som god­kän­des en­häl­ligt. En­ligt tilläg­get mås­te kom­mu­nen se till att re­kre­a­tions­möj­lig­he­ter­na i cen­tralsko­gen be­va­ras och ut­veck­las. Då det i fram­ti­den byggs på om­rå­det, mås­te det ske så att det be­va­ras mark för ett en­het­ligt re­kre­a­tions­om­rå­de på ax­eln Kyrkslätt cent­rum – Ma­sa­by, kon­sta­te­ras det i de an­vis­ning­ar som kom­mun­sty­rel­sen gav.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.