Tal­ko längs ån har re­dan yng­lat av sig

För­e­ning­en Pro In­gås pro­jekt att istånd­sät­ta Ing­ar­ski­la­ån för att öring­en ska återvända har re­dan nått re­sul­tat. Bå­de le­kan­de öring­ar och ettå­ri­ga yng­el har ob­ser­ve­rats.

Västra Nyland - - News - MI­RA STRAND­BERG mi­ra.strand­berg@ksf­me­dia.fi

I fjol och i år har fri­vil­li­ga röjt och istånd­satt plat­ser som är vik­ti­ga för öring­en längs Ing­ar­ski­la å. Växt­lig­het har röjts, nytt grus har till­satts och öring­ens lek­plat­ser fri­gjorts så att vatt­net kan flö­da fritt. I fjol istånd­sat­tes åt­ta plat­ser, i år har el­va plat­ser fått be­sök av tal­kogäng­et.

Åt­gär­der­na har re­dan nu bu­rit frukt. Fis­ke­fors­ka­ren Ari Sau­ra från Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet har ge­nom el­fis­ke räk­nat till fyr­tio ettå­ri­ga örings­ung­ar.

– Det mång­fal­digt mer än ti­di­ga­re har no­te­rats, sä­ger Sep­po Ko­leh­mai­nen, som hål­ler i trå­dar­na för Pro In­gås åpro­jekt.

Tjugo av de kring 10–12 cen­ti­me­ter sto­ra fis­kar­na ob­ser­ve­ra­de Sau­ra och hans as­si­stent vid Do­gers­for­sen. Yt­ter­li­ga­re tjugo hit­ta­des vid ett an­nat till­fäl­le. Vid Knuts hit­ta­de Sau­ri ock­så tjugo ung­ar.

– Men de ha­de va­rit på plat­sen in­nan vi ha­de hun­nit rö­ja om­rå­det och istånd­sät­ta de grus­om­rå­den vi gjor­de i fjol, så de fick in­te al­la ung­ar i sin håv. Men det ser ut som att vå­ra åt­gär­der le­der till lo­van­de re­sul­tat, sä­ger Ko­leh­mai­nen.

Den här hös­ten har en av de fri­vil­li­ga dess­utom sett en örings­ho­na i lek­ta­gen vid Do­gers­for­sen.

– Vi för­de me­ra grus till öring­ar­nas lek­plats vid Do­gers­for­sen i år. Och nu har re­dan en ho­na ob­ser­ve­rats där.

Mest ar­be­te har de fri­vil­li­ga gjort vid Kocks­by­bäc­ken, där sex oli­ka om­rå­den har istånd­satts. Bäc­ken var helt igen­vux­en, och röj­ning­en av ån från bron till åns hu­vud­få­ra kräv­de tre he­la tal­ko­da­gar.

– Kocks­by­bäc­ken har istånd­satts för tio år se­dan men då an­vän­des för li­tet grus, som rör på sig för myc­ket och slam­mas igen.

Un­der som­ma­ren har mel­lan fem och tio per­so­ner del­ta­git i to­talt el­va tal­ko­da­gar.

– En del av de plat­ser som vi job­bat på i som­mar är de­sam­ma som vi röj­de i fjol. Vid öring­ens lek­plat­ser bor­de vat­ten­ström­men va­ra stark så att de vik­ti­ga plat­ser­na in­te kan slam­ma igen. Så på vis­sa plat­ser har vi åt­gär­dat vatt­nets ström­ning, sä­ger Ko­leh­mai­nen.

Vill med i pro­jekt

Pro In­gå har ny­li­gen ut­nämnt en åan­sva­rig, Ja­son Holmström, som har som upp­gift att föl­ja med Ing­ar­ski­la­åns till­stånd, föl­ja med fisk­lä­get och över­va­ka att in­te smyg­fis­ke fö­re­kom­mer.

– In­gå fis­ke­om­rå­de har ock­så lo­vat ut­se en fis­keö­ver­va­ka­re men jag vet än­nu in­te om det blir Ja­son el­ler nå­gon an­nan, sä­ger Ko­leh­mai­nen.

Den 7 november ska Ko­leh­mai­nen ha ett mö­te med re­pre­sen­tan­ter för WWF och för­sö­ka få Ing­ar­ski­la­ån med i or­ga­ni­sa­tio­nens pro­jekt Vat­ten­skydd 4K som på­går i Sjundeå och In­gå. Pro­jek­tet ska mins­ka be­last­ning­en och över­göd­ning­en av sjö­ar och hav. Pro­jek­tet in­leds längs Sjundeå å och In­gå å. uSe Las­se Lo­hi­ko­skis vi­deo på den le­kan­de örings­ho­nan vid De­gers­for­sen på www.vastranyland.fi

FO­TO: SEP­PO KO­LEH­MAI­NEN

FY­SISKT. Det är ett tungt och fy­siskt jobb att rö­ja ve­ge­ta­tio­nen vid och i ån. Här job­bar fri­vil­li­ga med att an­läg­ga me­ra grus i den röj­da Kocks­by­bäc­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.