Dans­num­ren är in­te ba­ra be­rät­tel­se­bä­ran­de ele­ment ut­an ock­så små konst­styc­ken i sig. Än­då flä­tas dan­sen och te­a­tern sam­man och trots ut­trycks­for­mer­nas olik­he­ter är hel­he­ten char­mig.

Västra Nyland - - Ledare -

som i rol­len som unga Ger­da hål­ler nästin­till jäm­na steg med proffsdan­sar­na och gör en ut­omor­dent­lig skå­de­spe­larin­sats sam­ti­digt. Pä­i­vi Ku­jan­suu lyc­kas va­ra ex­akt så upp­höjd och ky­lig som en Snödrott­ning kan an­tas va­ra och ge­nom si­na välav­väg­da dan­ser fyl­ler hon sa­len med hyp­no­ti­se­ran­de re­flek­tio­ner från de gnist­ran­de kri­stal­ler­na i sin dräkt. Även Samu­el Karls­son är väl för­tjänt av ett om­näm­nan­de då han trots en­dast ett få­tal re­pli­ker ger liv till en kom­plex Kaj.

All­ål­ders­pjä­sen och dans­sa­gan som pre­sen­te­ras är sti­mu­le­ran­de för sin­net. Kom­bi­na­tio­nen av dans och skå­de­spe­le­ri på fle­ra språk med sce­no­gra­fi av Te­e­mu Lo­i­kas ska­par en slå­en­de hel­het. Från Snödrott­ning­ens iss­lott till träd­går­dens fäg­ring är mil­jö­er­na in­tres­se­väc­kan­de och kitt­lan­de. Sam­spe­let mel­lan sce­no­gra­fi och dräkt­de­sign, sig­ne­rat Ger­ly Tinn, och Petri­i­na Su­o­me­las masker och pe­ru­ker, ger en ex­tra di­men­sion till det vi­su­el­la ut­tryc­ket. Is­mo Laak­so­nens mu­sik­sätt­ning kom­plet­te­rar hel­he­ten med en mix av bå­de äld­re och mo­der­na­re ton­gång­ar.

Lyc­kat val

Va­let att gö­ra om An­der­sens klas­si­ker till en dans­sa­ga är lyc­kat och det är många la­ger av be­rät­tan­de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.