Far fi­ras på tor­get

Västra Nyland - - Ledare -

Eke­näs cent­rum­för­e­ning ord­nar ett ve­ri­ta­belt kar­la­jip­po in­för fars dag. Jip­pot ord­nas på Råd-

ANSLAGSTAVLAN

uAnslags­tav­lan pub­li­ce­ras tis­dag och är av­sedd för ide­el­la för­e­ning­ars kor­ta in­for­ma­tion om hän­del­ser, max 160 tec­ken. En pub­li­ce­ring per hän­del­se. In­te års­mö­ten, jul­fes­ter el­ler kom­mer­si­el­la eve­ne­mang. Ma­te­ri­a­let bör va­ra hos oss se­nast fre­dag kl. 10. Mejla till anslagstavlan@vastranyland.fi

VÄST­NY­LAND

VN Reu­ma­för­e­ning. Fi­bro­grup­pen 12.11 kl. 17 i Port­stu­gan, Bryg­ge­ri­går­den i Eke­näs. Mo­na 02 484 6296.

Hör­sel­för­e­ning­en i Väst­ny­land. Hör­sel­råd­giv­ning Ka­ris bib­li­o­tek 12.11 kl. 14-16.

Eko­no­mi­fö­re­stån­da­re. Träff 14.11 kl. 19 på re­stau­rang AFG, Gustav Wa­sas ga­ta 12. An­mäl se­nast 12.11 till Bet­tan 040 5457793.

Väst­ra Ny­lands afa­si- och stro­ke­för­e­ning. Träff näs­ta gång på Ser­vice­hem­met i Ka­ris mån­dag 12.11 kl. 16. Vi har be­sök av en tal­te­ra­peut.

HANGÖ

Svens­ka pen­sio­närs­gil­let i Hangö. Träff 6.11 kl. 15 i Astrea. Bju­der på kaf­fe och bul­le.

EKE­NÄS

Eke­näsnej­dens krigs­ve­te­ra­ners dam­sek­tion. Vi träf­fas på Se­nio­ra 12.11 kl. 14. Bo­näs­mart­hor. No­vem­ber­mö­te 12.11 kl. 19 hos Mär­ta. Obs! änd­rad plats.

Ös­ter­by pen­sio­nä­rer. Må­nads­mö­te och bin­go 14.11 på sko­lan

hustor­get i Eke­näs lör­da­gen den 10 november kloc­kan 10–15.

På tor­get kom­mer det att fö­re­vi­sas allt möj­ligt som pap­por kan tän­kas gil­la såsom ral­ly­bi­lar, fyr­hju­ling­ar, mo­tor­så­gar, röj­så­gar... Man kan ock­så in­mun­di-

kl. 15. Chess-bet. se­nast 14.11. SPF-ka­len­dern kan be­stäl­las. Lu­ci­a­fest 18.12 på Sea Front, snm. sen. 26.11, Git­tan 0400 533028.

Eke­näs mart­hor. Di­strik­tets höst­mö­te i Po­jo 10.11, start kl. 12.15 busst. Mö­te 13.11 kl. 18.30 på Se­nio­ra ”Hur an­vän­der man hjärt­star­ta­re ?” Tal­linn 11.12, mål­ti­der + buss 70 eu­ro. Präst­kul­la­re­vyn 18.11 30 eu­ro, anm. Cat­ha­ri­na 0503281209

Eke­näs Pen­sio­nä­rer. Präst­kul­la­re­vyn 18.11, start kl. 16 busst.– tor­get–Ra­se­borgsv. 30 eu­ro. Anm. Cat­ha­ri­na 0503281209.

Präst­kul­la­nej­dens mart­hakrets. Mö­te i snickar­bo­an på Hans­bac­ka 8.11 kl. 18.30.

Te­na­la-Bro­marf pen­sio­nä­rer. Man­ner­heim på Tryckeriteatern 29.11 kl. 19, anm. sen. 12.11 Bir­git­ta 0400-488883/Stig tel 0400-9700472 även ic­ke med­lem­mar väl­kom­na med. Buss­tid­ta­bell se­na­re.

Snap­per­tu­na krigs­ve­te­ra­ner. Mö­te 11.11 kl. 17 Soc­kenstu­gan, Snap­per­tu­na. To­rolf Grünn be­rät­tar om Jä­gar­rö­rel­sen. Kaf­fe­ser­ve­ring. Forn­min­nes­för­e­ning­en in­bju­den.

BROMARV

Bro­marf Mart­ha­för­e­ning. Hant­verksca­fe 8.11 kl. 18.30.

Svens­ka Te­a­tern 16.11. Start från Bro­marf kl. 16.30. Finns någ­ra bil­jet­ter kvar. Tel 0400 161 761. Arr. Bro­marf Mart­ha­för­e­ning.

KA­RIS

Ka­ris­nej­dens in­va­li­der. Träff 19.11 kl. 17 på Fe­lix Froms g. 6. Pro­gram och kaf­fe. Anm. sen. 11.11, 050 320 7465.

ga kaf­fe, korv och an­nat ät­bart.

Cent­rum­för­e­ning­ens verk­sam­hets­le­da­re och ord­fö­ran­de Ma­ri­na Ström­berg hop­pas på stor upp­slut­ning.

Fars dag in­fal­ler sön­da­gen den 11 november.

Ka­ris pen­sio­nä­rer. Må­nads­träff 15.11 kl. 15 på Brankis. Ris­gryns­gröt, kaf­fe, pro­gram, lot­te­ri och dans. Näs­ta års ka­len­der till sa­lu.

Ka­ris pen­sio­nä­rer. It-kafé med Ro­bert Ris­ka 8.11 kl. 10-12, Centralg. 86-88 P8. Följ. gång 22.11.

Ka­ris svens­ka mart­ha­för­e­ning. 13.11 i Gard­berg Cen­ter kl. 18. In­fo och kaf­fe, kl. 19 Be­sö­ker Fjal­le Kjell­berg; mö­bel­vård och -re­no­ve­ring.Tygtren­der. Al­la väl­kom­na.

IN­GÅ

De­ger­by by­aråd. Har De­ger­byda­gen en fram­tid? Dis­kus­sion o. min­nen in­för 30-års­ju­bi­le­et. 7.11 kl. 19. Plats: Ro­sen­berg, Furuborgsv. 6.

LO­JO

Lo­jo Kalk­verks svens­ka Mart­ha­för­e­ning. Mö­te 7. 11 kl. 18.30 i Mart­has­tu­gan i Virk­by. He­le­na Bren­ner: läsvär­da böc­ker och för­fat­ta­re.

KYRKSLÄTT

Nor­ra Kyrkslätts Pen­sio­närs­för­e­ning. Må­nads­träff 7.11 kl. 13.30 i Ser­vice­cen­tra­len. Tove Fa­ger­ström om svens­ka da­gen 110 år. Per-Olof Munck ac­kom­pan­je­rar i Mo­dersmå­lets sång. Lot­te­ri. Nor­ra Kyrkslätts pen­sio­närs­för­e­ning. Spa­re­sa till Vi­i­king Spa i Pär­nu 10-16.2.2019. Ic­ke medl. ock­så välk. Anm. Git­ta 050 353 5105.

Kyrkslätts Na­tur och Mil­jö. Väl­kom­men att dis­ku­te­ra kli­mat­för­änd­ring­en. Fre­da­gen 9.11. kl. 18 på Med­bor­garin­sti­tu­tet i Sto­ra au­di­to­ri­et. In­gång bakom Kom­mu­nal­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.