SÖNDAG

Västra Nyland - - Ledare -

REKO-ut­del­ning i Eke­näs. För­hands­be­ställ­da va­ror från lo­ka­la pro­du­cen­ter av­häm­tas. Se REKO Eke­näs/Tam­mi­saa­ri på Fa­ce­book. Yr­kes­hög­sko­lan No­vi­as par­ke­ring, Ra­se­borgsv. 9, kl. 17–17.30.

LÖR­DAG

EldLjus. Eld Ljus är en fem vec­kors te­ma­pe­ri­od i ok­to­ber-november, i Fis­kars Bruk. Te­ma­vec­kor­na häm­tar med sig ljus­konst och ljudin­stal­la­tio­ner mitt i höst­mörk­ret. Fis­kars Bruk, Fis­karsv. 9.

Kvin­nobrunch med Min­na Sil­ver. En för­mid­dag med du­kat brunch­bord. Be­tes­da Church, pingst­för­sam­ling­en i Ra­se­borg, Långg. 19, Ra­se­borg, kl. 10.

Var­så­go­da en af­ton med Li­na Sic­ke och Pe­ik. Triv­sel­kväll med sång och tal. Arr. Svens­ka Går­den Brankis Hangö. Bil­jet­ter vid dör­ren. Brankis Hangö, Nycan­derg. 8, kl. 16.

Man­ner­heim - man­nen och my­ten. Pjä­sen läm­par sig främst för sko­le­le­ver i hög­sta­di­e­och gym­na­si­e­ål­der, vux­na och pen­sio­nä­rer. Pre­sen­te­ras av Väst­ny­länds­ka Ung­doms­ring­en, i sam­ar­be­te med Ny­lands Bri­gad och Ny­lands Bri­gads gil­le. TryckeriTeatern, Torgg. 1, Ra­se­borg, kl. 16.

Präst­kul­la­re­vyn 2018 - Hur mås det?. Re­gis­sör Six­ten Lund­berg. Tex­ter av Six­ten EldLjus. Eld Ljus är en fem vec­kors te­ma­pe­ri­od i ok­to­ber-november, i Fis­kars Bruk. Te­ma­vec­kor­na häm­tar med sig ljus­konst och ljudin­stal­la­tio­ner mitt i höst­mörk­ret. Fis­kars Bruk, Fis­karsv. 9.

Fars­da­gens fa­mil­je­mäs­sa. Medv. Tom Hell­sten & Ma­ri­an­ne Gustafs­son Burg­mann. Saft och till­tugg i kyr­kan. De­ger­by kyr­ka, De­ger­byv. 10, kl. 10.

Eke­näs bok­ka­las - Lit­te­rär hög­mäs­sa. Tua Fors­ström lä­ser ur sin se­nas­te dikt­sam­ling. Li­turg An­ders Lind­ström, kan­tor Anne Hätö­nen. An­ni­ka Palm-Dou­menge, pi­a­no och An­ne­ma­rie Åström, vi­o­lin. Arr. Eke­näsnej­dens svens­ka för­sam­ling. Eke­näs kyr­ka, Sto­ra Kyr­kog., kl. 10.

Sön­dags­guds­tjänst. Fa­mil­je­guds­tjänst med Be­tes­da Kids, Af­ter Church Café. Be­tes­da

Guds­tjänst. So­fia Schultz be­rät­tar om ar­be­te i Ja­pan. Pi­aLe­na Kastus-Lindholm sjung­er. Natt­vard. Eke­näs Mis­sions­kyr­ka, Björk­näsg. 11, kl. 16.

Präst­kul­la­re­vyn 2018 - Hur mås det?. Re­gis­sör Six­ten Lund­berg. Tex­ter av Six­ten Lund­berg och Ta­pio Laa­so­nen. Ka­pell­mäs­ta­re Coa Rehn. Bo­ka bil­jet­ter på tfn 044 017 0176 må-fre kl. 9-12 och kl. 13-16. Arr. Präst­kul­la­nej­dens hem­bygds­för­e­ning. För­e­nings­går­den Mal­må­sa i Präst­kul­la, Nit­laxv. 12, kl. 17.

Bin­go. Ös­ter­by Sport­klubbs

bin­go sön­da­gar kl. 18. Ho­tell

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.