TORS­DAG

Västra Nyland - - Ledare -

EldLjus. Eld Ljus är en fem vec­kors te­ma­pe­ri­od i ok­to­ber-november, i Fis­kars Bruk. Te­ma­vec­kor­na häm­tar med sig ljus­konst och ljudin­stal­la­tio­ner mitt i höst­mörk­ret. Fis­kars Bruk, Fis­karsv. 9.

Ef­ter­mid­dags­pys­sel i Lil­laLuc­kan Ra­se­borg. Det nya rum­met för barn­kul­tur i Ra­se­borg. Ka­ris bib­li­o­tek, Centralg. 90, kl. 12–15.30.

Bin­go. Arr. Po­jo ung­doms­för­e­ning. Hö­gå­sa, Po­jo kyrk­by, Gam­la Åbov. 85, kl. 18.30.

Man­ner­heim - man­nen och my­ten. Pjä­sen läm­par sig främst för sko­le­le­ver i hög­sta­di­e­och gym­na­si­e­ål­der, vux­na och pen­sio­nä­rer. Pre­sen­te­ras av Väst­ny­länds­ka Ung­doms­ring­en, i sam­ar­be­te med Ny­lands Bri­gad och Ny­lands Bri­gads gil­le. TryckeriTeatern, Torgg. 1, Ra­se­borg, kl. 19.

Bok­ka­la­set i Eke­näs - Se sam­ti­den ge­nom histo­ri­en. Stu­re Lindholm i ett publikt sam­tal med kyr­ko­her­de An­ders Lind­ström om var­för kun­skap om histo­ri­en är vik­tig för vår sam­tid och fram­tid. Arr. Eke­näsnej­dens svens­ka för­sam­ling. Eke­näs för­sam­lings­hem, Lars­sonsv. 1, kl. 19.

FRE­DAG

EldLjus. Eld Ljus är en fem vec­kors te­ma­pe­ri­od i ok­to­ber-november, i Fis­kars Bruk. Te­ma­vec­kor­na häm­tar med sig ljus­konst och ljudin­stal­la­tio­ner mitt i höst­mörk­ret. Fis­kars Bruk, Fis­karsv. 9.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.