FIL­MER TIS­DAG

Västra Nyland - - Redaktionen väljer -

8 Mi­le

++++, (USA 2002) Ett mu­si­ker­por­trätt som fun­ge­rar fullt ut, som går på al­la cy­lind­rar. Fritt ef­ter Emi­nems förs­ta stapp­lan­de steg på Detro­its rapscen, med kar­len själv i hu­vud­rol­len. Av Cur­tis Han­son, stort sak­nad, en yr­kes­karl ut i fing­er­spet­sar­na.

TV5 21.00–23.15

Mün­chen

+++,, (Mu­nich, USA 2005) Steven Spiel­berg som mest se­ri­ös och dra­ma­tisk, i far­ten med en dra­mat­hril­ler som tar av­stamp i den olym­pis­ka tra­ge­din an­no 1972. Våld­samt men välun­der­byggt och mo­ra­liskt sam­man­satt, po­li­tiskt pro­vo­ka­tivt.

Fox 01.15–03.05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.