Ro­bert Port­man: Ka­ris­bor är re­jä­la

Yles spor­trät­tig­hets­chef Ro­bert Port­man åker jor­den runt och för­hand­lar om sänd­nings­till­stånd för oli­ka spor­te­ve­ne­mang, till al­la bän­kid­rot­ta­res sto­ra gläd­je. Ef­ter re­sor i Ja­pan, Syd­af­ri­ka och Bra­si­li­en ut­gör Ka­ris en trygg punkt.

Västra Nyland - - News - ZAKARIAS HAMIANE vnred@vastra­ny­land.fi

Jag har num­ret på en lapp fram­för mig. Den förs­ta to­nen går fram, and­ra, tred­je, fjär­de och så fort­sät­ter det ut­an nå­got svar. Kans­ke han sit­ter i ett mö­te och är upp­ta­gen. Te­le­fo­nen pling­ar till. “Sit­ter i ett mö­te, kan du vän­li­gen skic­ka ett med­de­lan­de an­gå­en­de sa­ken”, skri­ver Ro­bert Port­man.

Visst, jag var förberedd på att det in­te skul­le va­ra så lätt att nå Ro­bert Port­man i förs­ta ta­get. Min va­ga giss­ning om att per­so­nen jag skall träf­fa har många järn i el­den blir tyd­li­ga­re. Vi lyc­kas i al­la fall be­stäm­ma tid­punkt då han är an­träff­bar och vän­tar mitt sam­tal. På and­ra si­dan lin­jen sva­rar Ro­bert Port­man med en ut­trycks­full röst. Vi be­stäm­mer att vårt mö­te skall äga rum i de cen­tra­la de­lar­na av Ka­ris.

Till var­dags job­bar Ro­bert Port­man som sport­chef på Yle i Helsing­fors, men han vill gär­na hin­na hem till kväl­lar­na för att till­bringa tid med fa­mil­jen.

”Skönt att kom­ma hem”

Ro­bert Port­man har öns­kat att vi ska träf­fas hos hans för­äld­rar.Det ljus­blå trä­hu­set med vi­ta föns­ter­kar­mar ser in­bju­dan­de ut när jag står ute på ga­tan. “Förs­ta trap­pan när du kom­mer in på går­den” var det sista Ro­bert skrev.

Vid si­dan av sitt jobb som sport­chef på Yle är Ro­bert Port­man ju­ni­or­trä­na­re för BK-46. Spor­ten ver­kar va­ra en röd tråd i hans liv.

Dör­ren öpp­nas av hans son, från kö­ket hör jag Ro­bert häl­sa mig väl- kom­men och han upp­ma­nar mig att sti­ga in i det hem­trev­li­ga hem­met. Kring mi­na ben spring­er fa­mil­jens hund. Pre­cis när jag skall sti­ga in står en stor­vux­en man med blont hår och blåa ögon och sträc­ker fram sin hand som ge­ne­re­rar ett kraf­tigt handslag. Jag för­står nu var­för han age­rat och trivts bäst på back­po­si­tion och på lin­jen i of­fen­si­ven för mo­der­klub­ben BK-46.

Stor kon­trast från Ka­ris

Det blir många re­sor per år för Ro­bert Port­man. Job­bet som sport­chef på Yle tar ho­nom till plat­ser som Syd­af­ri­ka, Bra­si­li­en och Ryss­land. Just nu re­ser han fli­tigt till Ja­pan på grund av som­mar-OS år 2020. Spän­ning­en med att fly­ga har för länge se­dan för­svun­nit. Ar­bets­re­sor­na hand­lar of­ta om för­hand­ling­ar av sänd­nings­rät­tig­he­ter för sto­ra spor­te­ve­ne­mang som OS och VM i oli­ka gre­nar.

– Oj vad bra det här är, så hop­pas jag att tit­ta­ren tän­ker i tv-sof­fan, sä­ger Port­man.

Vä­gen dit är lång. Fem år samt fem­ton till tjugo be­sök till Ryss­land, kräv­des in­nan Yle fick rät­tig­he­ter­na till fot­bolls-VM i som­ras. Grupplott­ning­en äg­de rum i Kreml i de­cem­ber, se­dan bör­ja­de näs­ta fas.

Det är en hel del män­ni­skor som är in­blan­da­de i ett så stort spor­te­ve­ne­mang. Var skall al­la bo, var skall stu­di­on va­ra, hur myc­ket folk be­hövs på plats? Al­la de här frå­gor­na lig­ger på Ro­bert Port­mans bord. I det­ta ske­de vi­sar det sig ock­så hur bra man skött för­ar­be­tet, det är så­le­des vik­tigt att man har en stra­te­gisk plan som man har följt.

– Det är en hel del ar­be­te bakom en li­ve­sänd­ning, män­ni­skor är kans­ke in­te med­vet­na om det.

På sisto­ne har prislap­par­na rö­ran­de av­tals­rät­tig­he­ter skju­tit i höj­den, men Ro­bert Port­man kän­ner ing­en press när han sit­ter i för­hand­ling­ar.

– Det kan lik­nas vid en match, du skall va­ra förberedd, helst bätt­re än din mot­stån­da­re. Att va­ra rak, upp­rik­tig och är­lig, det är min stil när det gäl­ler för­hand­ling­ar. Som Ka­ris­bor, små­ler vin­nar­skal­len Ro­bert. Kal­la fak­ta läggs på bor­det. Där­i­från går det att ana­ly­se­ra och se för- och nack­de­lar.

– Det är nog en styr­ka jag har, ana­ly­tisk för­må­ga.

Det rör sig om his­ke­li­ga sum­mor i för­hand­ling­ar­na, i des­sa ske­den är det vik­tigt att hål­la sig kall och lugn. Och det är väl­digt ro­ligt att ro hem ett av­tal.

– Men för­lo­rar man känns det desto vär­re. För tit­tar­na där hem-

ma be­ty­der det att ett eve­ne­mang in­te är till­gäng­ligt på en pub­lic ser­vice-ka­nal.

Idrot­tat se­dan barns­ben

Id­rot­ten är en stor del av Ro­bert Port­mans liv, från barn­do­men och till slu­tet av ton­å­ren var trä­ning­en sys­te­ma­tisk.

– Det var en vän som var på väg till hand­bolls­trä­ning­ar, jag tyck­te det lät spän­nan­de. På den vä­gen fort­sat­te det sen.

Han ta­lar varmt om Si­su Are­na. Där har han till­bring­at fi­na stun­der som ung. Även om den ak­ti­va kar­riä­ren är slut, för­blir plat­sen en del av hans liv då han trä­nar ju­ni­o­rer.

– Så blir det li­te hand­boll med det äld­re gar­det ock­så, in­fli­kar han.

Det är tyd­ligt att Ro­bert gil­lar hand­boll, det är hår­da tag. Han sä­ger att det har va­rit ro­ligt och in­spi­re­ran­de att föl­ja med stjär­nor som Jan Rönn­berg och Mi­kael Käll­man på nä­ra håll. Det är vik­tigt att det finns fö­re­bil­der som ba­nat väg, som vi­sar att det går att ha id­rott som ett yr­ke.

Ut­by­tesstu­di­er i eget hem­land

Hög­sta­di­et av­ver­ka­des i Ka­ris, gym­na­si­et i Es­bo. Aka­de­mis­ka am­bi­tio­ner led­de vi­da­re till stu­di­er i fil­moch me­di­e­ve­ten­skap vid Kö­pen­hamns uni­ver­si­tet. År 1997 fanns det ing­en mot­sva­ran­de ut­bild­ning i Fin­land med bå­de te­o­re­tisk och prak­tisk in­rikt­ning.

Stu­di­er­na gick på dans­ka och det svens­ka språ­ket fick sig en törn. In­sik­ten hur ett kon­takt­nät­verk på hem­ma­plan skul­le va­ra för­del­ak­tigt för fram­ti­den gav upp­hov till ut­by­tesstu­di­er vid Svens­ka so­ci­a­loch kom­mu­nal­hög­sko­lan. Ge­nom det bör­ja­de han job­ba på Yle. Fri­lan­san­det gav upp­hov till mer för­tro­en­de och an­svar och där är han än­nu i dag.

Tid med fa­mil­jen vik­tigt

Job­bet är en stor del av li­vet för Ro­bert Port­man.

– Jag tyc­ker om mitt jobb. Att sät­ta upp mål, per­son­li­ga samt yr­kes­mäs­si­ga gäl­lan­de det jag brin­ner för.

Han vär­de­rar än­då fa­mil­jen högt och tyc­ker det är vik­tigt att till­bringa tid till­sam­mans. Hand­boll, dans, mountain­bi­ke och nu­me­ra ock­så golf hör till fri­tids­ak­ti­vi­te­ter­na. Han och so­nen bör­ja­de med det i som­ras, det tar en hel del tid, kon­sta­te­rar Ro­bert Port­man.

Tim­men li­der mot sitt slut, i rum­met bred­vid sit­ter so­nen och vän­tar på att de skall gå på bio.

Jag tyc­ker om mitt jobb. Att sät­ta upp mål, per­son­li­ga samt yr­kes­mäs­si­ga gäl­lan­de det jag brin­ner för.

FOTO: LINA ENLUND

FOTO: LINA ENLUND

LAGSPORT. Ge­men­ska­pen in­om id­rot­ten har jag all­tid gil­lat, sä­ger Ro­bert Port­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.