Le­da­re: Lo­ka­la för­sam­ling­en be­hö­ver väg­kost.

Vil­ken verk­sam­het ska din för­sam­ling sat­sa på? Det har var­je för­sam­lings­med­lem möj­lig­het att på­ver­ka nu.

Västra Nyland - - News - MA­RI­NA HOLMBERG ma­ri­na.holmberg@ksf­me­dia.fi

Än­nu i dag och i mor­gon på­går för­hands­röst­ning­en i för­sam­lings­va­let. Den egent­li­ga val­da­gen är den 18 no­vem­ber.

Man kan med fog ta­la om att Fin­land har en folk­kyr­ka. Den evan­ge­lisk-lut­hers­ka kyr­kan har cir­ka 4 mil­jo­ner med­lem­mar, det är drygt 70 pro­cent av be­folk­ning­en.

Men det är en­dast en bråk­del som ut­nytt­jar sin rätt att på­ver­ka i sin egen för­sam­ling. För fy­ra år se­dan upp­gick val­del­ta­gan­det till 15,5 pro­cent i he­la lan­det. I de väst­ny­länds­ka för­sam­ling­ar­na låg val­del­ta­gan­det ock­så kring 15 pro­cent, med ett gläd­jan­de un­dan­tag, i Sjundeå svens­ka för­sam­ling rös­ta­de drygt 24 pro­cent. Näm­nas kan att i de för­sam­ling­ar som ha­de högst val­del­ta­gan­de stan­na­de det vid knappt 44 pro­cent.

I för­sam­lings­va­let är röst­rätts­ål­dern läg­re, 16 år, än i kom­mu­na­loch riks­dags­val. Men spe­ci­ellt fli­ti­ga är in­te de unga un­der 18 år att an­vän­da sin röst­rätt, till ex­em­pel i Ka­ris-Po­jo svens­ka för­sam­ling stan­na­de val­del­ta­gan­det just un­der 3 pro­cent me­dan det i Eke­näsnej­dens svens­ka för­sam­ling blev drygt 8 pro­cent. Så in­te ens den läg­re röst­rätts­ål­dern gör att val­del­ta­gan­det sti­ger.

Sto­ra kyrk­li­ga frå­gor på riks­pla­net en­ga­ge­rar ock­så ge­me­ne man. En så­dan var till ex­em­pel kvin­no­präst­frå­gan. Nu är det ak­tu­ellt med frå­gor kring vig­sel­rät­ten, ska kyr­kan vi­ga sam­kö­na­de par el­ler ska den av­stå från vig­sel­rät­ten. En an­nan frå­ga som ock­så de­bat­te­rats är att hjäl­pa din näs­ta i nöd, kyr­kan har ibland bju­dit fristad för ut­vis­nings­ho­ta­de och hjäl­per ock­så pap­pers­lö­sa.

Om kyr­kan ska vi­ga sam­kö­na­de par el­ler in­te be­stäm­mer kyr­komö­tet. De som väljs till de lo­ka­la or­ga­nen, för­sam­lings­råd och kyr­ko­full­mäk­ti­ge, kan nog på­ver­ka ock­så i den frå­gan. För­sam­lings­rå­det väl­jer lek­man­na­om­bu­den till kyr­komö­tet och kan ock­så ge­nom sin ak­ti­vi­tet på­ver­ka lin­jen i den eg­na för­sam­ling­en. I val­kom­pas­sen sva­rar kan­di­da­ter­na på frå­gor om vig­sel­rät­ten och om att hjäl­pa and­ra än krist­na.

Eke­näsnej­dens svens­ka för­sam­ling har ock­så någ­ra lo­ka­la frå­gor med i val­kom­pas­sen. Där frå­gar man om kyr­ko­rum och fas­tig­he­ter, om vil­ken roll man ska ha som kul­tur­bä­ra­re och hur­dant fö­re­byg­gan­de ar­be­te man ska sat­sa på. Här kan det hand­la om så­da­na kon­kre­ta frå­gor vil­ka tjäns­ter som ska fin­nas i för­sam­ling­en och vil­ka fas­tig­he­ter man ska äga.

Det är så­da­na här frå­gor som de lo­ka­la or­ga­nen be­slu­tar om.

Och det är i de här or­ga­nen som man kan och ska fun­de­ra vad den eg­na för­sam­ling­en ska gö­ra för att få med fle­ra av si­na med­lem­mar i den år­li­ga verk­sam­he­ten. Som det är nu så är ju­len den hög­tid som loc­kar mas­sor­na, över en halv mil­jon, till kyr­kor­na. Men vil­ken an­nan verk­sam­het i kyr­ko­rum­met skul­le få dig att del­ta ak­tivt?

Al­la för­sam­lings­med­lem­mar be­ta­lar kyr­ko­skatt. Skat­te­sat­sen är 1–2 pro­cent vil­ket be­ty­der att en me­de­lin­komst­ta­ga­re be­ta­lar un­ge­fär 260 eu­ro i kyrkskatt. Drygt 80 pro­cent av in­täk­ter­na går till den kon­kre­ta verk­sam­he­ten.

Så vill man va­ra med och på­ver­ka hur de an­vänds ska man an­vän­da sin röst­rätt. Pre­cis som i riks­dags­val och kom­mu­nal­val kan man som en­skild för­sam­lings­med­lem med­ver­ka till hur den eg­na för­sam­ling­en kan ut­veck­las.

För­sam­ling­ar­na har ta­git en allt ak­ti­va­re roll i många sam­hälls­frå­gor, till ex­em­pel håll­bar ut­veck­ling och kli­mats­mar­ta val. Trots att kyr­kans verk­sam­het vi­lar på gam­la grun­der, är det ing­et hin­der för att ut­veck­las. I vil­ken rikt­ning din för­sam­ling ut­veck­las kan du bi­dra till ge­nom att rös­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.